freebet

Varsling om anmeldelse

Spesialenheten får fra tid til annen spørsmål fra tjenestepersoner om hvorfor Spesialenheten ikke har varslet dem om at de er anmeldt.

Straffeprosesslovens og  påtaleinstruksens bestemmelser om  anmeldelse, etterforsking, mistenktes  og siktedes rettigheter, klageadgang  etc. gjelder tilsvarende for Spesialenhetens  behandling av straffesaker  som for påtalemyndigheten for øvrig.  Regelverket er således det samme  om det er en tjenesteperson som er  anmeldt eller om vedkommende er  en «vanlig borger».

 

Spesialenheten mottar i hovedsak  anmeldelsen direkte fra anmelder  eller får anmeldelsen videresendt fra  politidistriktet. Spesialenheten registrer  anmeldelsen og sender skriftlig bekreftelse  til anmelder om at anmeldelsen  er registrert. Lovverket har ingen  tilsvarende bestemmelse om at den  anmeldte skal varsles om at han er  anmeldt. 

 

Spesialenheten iverksetter etterforsking dersom det som følge av anmeldelsen  eller andre omstendigheter er  rimelig grunn til å undersøke om det  foreligger straffbart forhold, eller når  noen er død eller alvorlig skadet som  følge av en tjenestehandling eller  mens de er tatt hånd om av politiet.  Dersom Spesialenheten iverksetter  etterforsking, vil den anmeldte  tjenestepersonen bli gjort kjent med  anmeldelsen som følge av at vedkommende  blir innkalt til avhør som  mistenkt. Tjenestepersonen vil også bli  kjent med anmeldelsen dersom det  benyttes tvangsmidler mot ham.

 

I de tilfeller Spesialenheten ikke iverksetter  etterforsking, blir den anmeldte  tjenestepersonen ofte først kjent med  anmeldelsen som følge av Spesialenhetens  skriftlige underretning om  henleggelsen med tilhørende vedtak. 

 

Publisert i Årsrapport 2014.

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no