Anmeldelse til Spesialenheten

Dersom du mener noen i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling, kan du anmelde forholdet til Spesialenheten. Klager på kritikkverdige forhold i politiet faller utenfor Spesialenhetens arbeidsområde. Slike klager skal rettes til politiet. Se nærmere om dette nedenfor.

Du kan inngi anmeldelse ved brev til Spesialenheten eller til politiet. Politiet vil videresende anmeldelsen til Spesialenheten. I stedet for å skrive brev, kan du inngi anmeldelse ved å møte opp hos politiet og avgi forklaring. Etter avtale vil du også kunne inngi anmeldelse ved personlig oppmøte hos Spesialenheten.

En anmeldelse bør normalt inneholde følgende punkter:

1. Hva består den straffbare handlingen i? Hendelsesforløpet bør beskrives så nøyaktig som mulig.

2. Når og hvor fant den straffbare handlingen sted?

3. Navn på en eller flere av de involverte personer eller en beskrivelse av personene, identitet i form av tjenestenummer eller navn, hvilket politidistrikt/politistasjon kom de fra e.l. 

4. Navn på eller beskrivelse av vitner til hendelsen.

5. Dersom du har skader vil en legejournal el.l. ofte være et viktig bevis. Vedlegges det bilder av skader eller annet, bør det informeres om hvem som har tatt bildene, hvor og når de er tatt.

6. Anmeldelsen må være underskrevet av anmelder. Dersom du er under 18 år, bør også verge (foresatt) skrive under. 

Har du hatt økonomiske utgifter som følge av hendelsen, bør dokumentasjon sendes inn sammen med anmeldelsen.

Vi plikter å gjøre deg oppmerksom på at det er straffbart å inngi en falsk anmeldelse (anklage), som fører til at noen urettmessig kan bli mistenkt for å ha begått en straffbar handling, jf. straffeloven § 168.

Klage til politiet
Dersom du mener å ha blitt utsatt for en tjenestehandling som er kritikkverdig, men ikke straffbar, kan du fremme en klage til politimesteren i det aktuelle politidistriktet. Slike klager behandles i henhold til en egen instruks for behandling av henvendelser om kritikkverdige forhold utført i tjeneste i politi- og lensmannsetaten.

Dersom Spesialenheten mottar en klage over kritikkverdige, men ikke straffbare, forhold, vil saken normalt bli avvist og henvist til behandling i politiet. Det vil bli truffet eget vedtak om avvisning.

Er Spesialenheten i tvil om det er en klage eller en anmeldelse, vil du bli kontaktet for å utdype din henvendelse.

 

Klager og anmeldelser mot politiet

Instruks for behandlng av hendelser om kritikkverdige forhold utført i tjeneste i politi- og lensmannsetaten

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no