freebet

antalya escort
escort kusadasi

Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Midt-Nord 2020 inkl. uke 4

Uke 4  

Sak 80/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE AV OPPTREDEN SOM PRIVATPERSON KNYTTET TIL TJENESTEOPPDRAG

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson (B) for å ha ringt ham fra sin privattelefon og bedt om et møte for en samtale, uten å ha tilkjennegitt at hun ønsket å snakke med ham i kraft av sin stilling som politi.

 

Spesialenhetens vurdering:

A og B hadde begge verv i det lokale idrettslaget. A opplyste at han trodde det var derfor B denne dagen tok kontakt med ham på telefon og oppsøkte ham. Da B kom, var hun imidlertid i tjeneste og skulle hente As førerkort. Dette var blitt inndratt ved dom et par uker i forveien. Spesialenheten mente bruk av privat telefon under utførelse av tjeneste ikke kunne utgjøre et straffbart forhold, og at det ikke var sannsynlig at Bs fremgangsmåte eller opptreden kunne danne grunnlag for straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 306/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG AVHENTING FOR SONING AV DOM

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig pågripelse etter at han ikke møtte til soning av dom. A anførte at fristen fra soningsinnkallingen ble meddelt ham til tidspunkt for oppmøte på 20,5 dager var for kort og viste til at fristen i følge regelverket ikke kunne settes kortere enn tre uker. Han mente politiet hadde et selvstendig grunnlag for å undersøke om vilkårene var oppfylt før de gikk til pågripelse av ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Soningsinnkallingen ble meddelt A en torsdag, og oppmøte til soning var satt til torsdag tre kalenderuker senere. Med henvisning til bestemmelser i domstolsloven om hvordan frister er å forstå, mente Spesialenheten tre ukers fristen i forskrift til innkalling og utsettelse ved fullbyrdelse av straff var overholdt, at politiet derfor ikke gjorde noe straffbart da de i medhold av straffeprosessloven avhentet ham for soning.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 633/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politimesteren for ikke å ha levert tilbake våpen innen en frist fastsatt av A. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Anmeldelsen har nær sammenheng med en annen anmeldelse fra A mot politiet for å ha stjålet våpen i forbindelse med politiets fratakelse av våpen fra ham i 1999. Det nye ved anmeldelsen nå skal være at politiet ikke har levert våpen tilbake til A innen august 2019, slik han har bedt om.

 

A ble fratatt tre våpen av politiet i 1999 fordi han ikke oppfylte lovens vilkår for å ha våpen.

 

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politimesteren hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 268/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE AV MANGELFULL ETTERFORSKING OG HÅNDTERING AV SAKER

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner som hadde håndtert saker han hadde anmeldt til politiet, og andre saker og forhold politiet hadde behandlet. Han mente sakene var mangelfullt håndtert, og stilte spørsmål ved om dette skyldtes at noen i politiet hadde noe personlig i mot ham og familien.

 

Spesialenhetens vurdering:

Den første saken A viste til, gjaldt at han varslet politiet om at hans datter hadde fortalt om et mulig seksuelt overgrep begått av sin morfar. Datteren ble avhørt, og saken deretter henlagt. Etter dette ble A oppsøkt av barnets morfar, mormor og mor og utsatt for vold. Han anmeldte dette, og saken ble henlagt. Sakene lå fire år tilbake i tid. A viste også til politiets etterforsking i to saker han hadde anmeldt, som gjaldt brann i en båt og sabotasje av en annen båt. Endelig anførte A at en sivilt ansatt hadde begått flere feil i ulike saker og stilte spørsmål ved om dette kunne ha en sammenheng med hans varsel om mulig overgrep. 

 

Sakene knyttet til datteren og voldshendelsen lå så langt tilbake i tid at eventuelt straffansvar med all sannsynlighet var foreldet.  Sakene knyttet til båtene ble henlagt på grunn av mangel på bevis og mangel på opplysninger om gjerningsperson. Sakene var håndtert av flere ulike tjenestepersoner, og A hadde ikke benyttet seg av sin rett til å påklage noen av henleggelsene.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 488/19-123, 23.01.2020

 

ANMELDELSE AV PARTISK OPPTREDEN TIL FORDEL FOR BARNEVERNET

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha opptrådt partisk i en konflikt mellom ham og barnevernet. Han mente konflikten var skapt av en barnevernsansatt (B), som anmeldte ham for å ha sendt henne et anonymt trusselbrev. Han stod ikke bak truslene, men mente politiet ikke la vekt på hans side av saken og derimot behandlet ham som kriminell ved å gi ham besøksforbud. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiets straffesak viste at B møtte hos politiet og anmeldte at hun hadde mottatt et anonymt trusselbrev i postkassen. Truslene var rettet mot B, hennes ektemann – som selv tidligere var ansatt i barnevernet – og deres to barn. B antok at truslene var relatert til medieoppslag hvor hun i kraft av sin rolle som hovedtillitsvalgt hadde uttalt seg til fordel for barnevernet. Ektemannen ble samtidig avhørt som vitne. De forklarte begge at A åtte år tidligere hadde fremsatt trusler mot ektemannen i tilknytning til en barnevernssak, og at A hadde fått forelegg og besøksforbud i den saken. De mente begge at trusselbrevet som nå var mottatt i skrift og innhold lignet på tidligere trusselbrev fra A. A ble kontaktet av politiet, og sendte etter dette et brev til B. En polititjenesteperson fant ved undersøkelser ingen umiddelbar likhet i skriften i det anonyme trusselbrevet og det tidligere trusselbrevet fra A. Som følge av As tidligere trusler mot familien og hans brev til B, ble han avhørt som mistenkt i saken. Etter begjæring fra ekteparet ble han videre ilagt besøksforbud. A aksepterte besøksforbudet, og ønsket det ikke brakt inn for retten. Saken ble senere henlagt for ham etter bevisets stilling.  

 

Det var ingen objektive holdepunkter for at politiets etterforsking av saken ikke var utført i tråd med straffeprosessens objektivitetsprinsipp, og Spesialenheten kom til at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 358/19-123, 24.01.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL VED HÅNDTERING AV HENDELSE SOM RESULTERTE I SELVDRAP

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

Etterlatte etter avdøde (A) etter selvdrap anmeldte politiet for tjenestefeil. De hevdet politiet gjennom aksjonen mot huset hvor A befant seg, og ved at de ropte og skrek at politiet var ankommet, fremprovoserte at A tok sitt liv. De etterlatte mente det både hadde vært tid og ressurser til å gå roligere frem og forsøkt å forhandle med A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok den aktuelle dagen bekymringsmelding fra barnevernet, hvor det blant annet fremkom at A hadde sagt at han skulle ta sitt eget liv, og på et tidspunkt også hadde sagt at han skulle ta livet av samboeren (B). Politiet vurderte opplysningene og var i ferd med å legge en plan for oppdragsløsning da en venninne av B, C, ringte politiets nødtelefon. Politiet fikk da opplyst at A hadde sagt at han skulle skyte seg og satt i kjelleren med en ladd pistol. Faren hans var på vei til stedet.

 

Innsatsleder la på bakgrunn av meldingen en plan, som ble godkjent av operasjonsleder. De skulle primært forsøke å få kontakt med A og komme i dialog, men aksjonere øyeblikkelig dersom situasjonen endret seg eller eskalerte. Patruljer rykket ut. Da de ankom adressen nærmere en time etter at første melding fra C kom, hadde C sendt flere meldinger til B som ikke var åpnet, og B hadde ikke svart på telefon. Det ble da besluttet øyeblikkelig aksjon, og politiet tok seg inn i huset. As far og barn ble raskt lokalisert og evakuert, det samme ble B. Idet politiet ropte «bevæpnet politi, gi deg tilkjenne» og var i ferd med å ta seg ned i kjelleren, hørte de lyden av et skudd. Det var da gått under ett minutt siden de tok seg inn i huset. A døde på sykehus dagen etter.

 

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet hadde lagt en plan med ulike operative tilnærminger til oppdraget, og den øyeblikkelige aksjonen ble iverksatt på bakgrunn av opplysningene politiet hadde om situasjonen på det tidspunktet. Det var ingen opplysninger i saken som sannsynliggjorde at beslutninger eller tjenestehandlinger som ble tatt underveis var av straffbar karakter.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 451/19-123, 24.01.2020

 

ANMELDELSE FOR LANG SAKSBEHANDLINGSTID OG PRESS I AVHØR

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for tjenestefeil. Han viste til at politiet hadde brukt årevis på å etterforske en sak mot ham, og at han på grunn av det ikke lenger kunne fremskaffe bevis for sin uskyld. Da han ble avhørt, ba B ham om å legge seg flat i saken, og A mente B gjorde dette for å forlede ham til å ta ansvar, slik at B kunne komme unna sin tjenesteforsømmelse med hensyn til tidsbruken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Straffesaken mot A gjaldt brudd på lov om hundehold, ved at As hund hadde slitt seg, kommet seg på utsiden av gjerdet og gått til angrep på en annen hund. Anmeldelsen ble tatt i mot av polititjenesteperson C, som ble stående som etterforsker på saken. D ble satt som påtaleansvarlig. Med unntak av at C etter 9 måneder laget en illustrasjonsmappe med bilder innlevert av anmelder, ble det ikke gjort noe i saken før C avhørte et vitne og B avhørte mistenkte A. Det var da gått 1 år og 2 måneder siden A ble anmeldt. Saken ble deretter umiddelbart avgjort ved forelegg mot A.

 

Spesialenheten mente tidsbruken tilsa at oppfølgingen av etterforskingen var mangelfull, særlig i lys av at saken var relativt oversiktlig og at det var snakk om begrensede etterforskingsskritt som skulle utføres. Med henvisning til rettspraksis, mente Spesialenheten imidlertid det ikke var sannsynlig at D, C eller andre ansvarlige hadde utvist forsømmelse av en slik alvorlighet at det kunne innebære straffansvar.

 

Spesialenhetens undersøkelser tilsa at B ikke hadde hatt en rolle som innebar ansvar for sakens fremdrift. A hadde videre i avhøret avgitt en fri forklaring som han fikk opplest og vedtok, og det var ikke sannsynlig at B hadde lagt uforholdsmessig press på ham med slikt motiv som påstått i anmeldelsen.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 680/19-123, 24.01.2020

 

ANMELDELSE AV UFORHOLDSMESSIG PRESS OG UMENNESKELIG BEHANDLING AV FORNÆRMET UNDER TILRETTELAGT AVHØR

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

Advokat A, som var forsvarer for en mann siktet i en familievoldssak, anmeldte avhører C for å ha utsatt mannens 6 år gamle sønn (B) for uforholdsmessig press og umenneskelig behandling under tilrettelagt avhør av B som fornærmet. A anførte at C presset på for å få B til å fortelle, mens B sa han var redd, at han ikke ville prate, gjemte seg under stolen og forsøkte å gå ut av rommet. A anmeldte også avhørsleder D for ikke å ha stoppet avhøret.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet og gjennomgikk straffesaken og lyd- og bildeopptak av avhøret av B. Avhøret varte i 20 minutter, før det, grunnet Bs atferd og motvilje ble tatt en pause. Tre timer senere ble avhøret fortsatt. Etter 15 minutter ble det grunnet Bs uttrykte motvilje til å forklare seg tatt en ny pause, og avhøret ble ikke gjenopptatt etter dette.

 

Opptaket viste en god kontaktetablering både i første og andre del av avhøret, men B ble tydelig utilpass og ønsket ikke å prate om selve saken og sa flere ganger at han var redd fordi han var på en ukjent plass, at han ikke ville snakke om «det» og at han ikke ville fortelle til C det han tidligere hadde fortalt barnevernet. C snakket og fremstod rolig under hele seansen, og da B begynte å gråte og gikk mot døren i avhørets første del, sa hun at de kunne ta en pause. Det var god kommunikasjon mellom C og B da avhøret fortsatte tre timer senere, men da C stilte spørsmål om saken, ble B igjen utilpass. B gjentok at han ikke ville snakke med henne, sa han var redd og gikk mot døren, og avhøret ble da avsluttet.

 

Spesialenheten bemerket at de formelle saksbehandlingsreglene for tilrettelagt avhør ble fulgt, og at det ligger i sakens natur at gjennomføring av avhør av små barn hvor foreldrene er mistenkt kan være krevende og medføre ubehag og følelsesmessige reaksjoner hos barnet, som ofte kan være påvirket av lojalitetsbånd til foreldrene. Spesialenheten mente C ikke på noe tidspunkt opptrådte på et vis som kunne karakteriseres som et brudd på en tjenesteplikt under avhøret, og at det heller ikke oppstod situasjoner eller hendelser som tilsa at D begikk en tjenestefeil ved ikke å gripe inn i avhøret. Det ble i vurderingen vist til at det i avhørsprotokollen ikke var noen merknader til måten avhøret ble gjennomført på fra Bs bistandsadvokat, oppnevnte verge eller representanten fra barnehuset, som alle befant seg på tilhørerrommet for å ivareta Bs interesser. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.
Uke 3  

Ingen avgjørelser i perioden.Uke 2  

Sak 650/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for mangelfull og kritikkverdig etterforsking i sak A hadde meldt til politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten er ikke et organ som skal kvalitetssikre politiets etterforsking og oppgaveløsing. Saken var fortsatt under etterforsking hos politidistriktet.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 255/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for mangelfulle undersøkelser og etterforsking i forbindelse med at hennes sønn (B) ble meldt savnet, og etter hvert funnet død. A mener at det ble gjort feil og at opplysninger ble holdt tilbake. Hun opplyser også at den leteaksjonen hun og familien ba om i realiteten ikke fant sted. A mente at man med stor sannsynlighet kunne ha funnet B i tide og dermed avverget hans død.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Spesialenhetens undersøkelser viste at politidistriktet iverksatte tiltak med det formål å spore opp hvor B befant seg, og ved dette kunne komme i kontakt med ham. Allerede før straffesaken ble registrert, ble det gjort enkle undersøkelser.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 746/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA STJÅLET MEDISINER

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet eller helsevesenet for å ha stjålet en stor mengde reseptbelagte medisiner fra hans hotellrom i forbindelse med en aksjon mot ham. A hadde i forbindelse med en utenlandsreise fått utskrevet store mengder reseptbelagt medisin til turen. Medisinen lå på skrivebordet på hotellrommet da politiet kom. A spurte politiet om hvor medisinen var blitt av. De sa at de ikke hadde tatt medisinene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet fikk melding om en hendelse på hotellet og reiste til stedet. A ble påtruffet. Han fremsto påvirket. På sengen lå en mann, som politiet ikke fikk kontakt med. Mannen ble tatt med til sykehus av ambulansepersonell. Det ble på hotellrommet funnet lynlåspose med formentlig cannabis/marihuana. Rundt om på gulvet og bord observerte politiet enkelttabletter som var tatt ut av pillebrett. Tablettene var av type som A hadde resept på. Det ble ikke tatt beslag i disse tablettene siden A hadde resept.

 

Spesialenheten fant etter gjennomgang av sakens dokumenter ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, da det ikke var sannsynlig at tjenestepersonene hadde gjort seg skyldig i en straffbar handling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri. 

 

 

Sak 733/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen/lensmannen for å ha blitt påsatt håndjern uten dom, blitt beskyldt for alkoholisme og «umyndighet og arveløs».

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten oppfattet det slik at anmeldelsen gjaldt forhold som var behandlet av Spesialenheten tidligere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 506/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A har tilskrevet Spesialenheten og klaget over etterforskingsarbeidet som er gjort av Nordland politidistrikt i forbindelse med etterforsking av voldssaker i november 2018. A har opplyst at hun er fornærmet i flere saker som omhandler X. Et av saksforholdene gjelder en skyteepisode der A ble drapstruet og utsatt for vold. A har opplyst at politiet har unnlatt å ta med dette i siktelsen av X.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten finner ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Spesialenheten oppfatter brevet fra A i realiteten å være merknader og klage på politiets etterforsking og påtalevurdering. Spesialenheten er ikke et alminnelig klageorgan for politiet, og spørsmål om kvalitetssikring av politiets arbeid vil i alminnelighet være en oppgave som faller utenfor Spesialenhetens mandat. Straffeprosessloven § 59a regulerer den adgang som fornærmede som part i straffesak har til å be om omgjøring og å klage. For øvrig er A representert ved bistandsadvokat, hvis oppgave er å fremme/ivareta As interesser.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 743/19-123

 

ANMELDELSE AV REGISTERSØK UTEN TJENESTEMESSIG BEHOV

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet anmeldte en tjenesteperson (A) for å ha søkt på seg selv, sin sønn og en person (B) med samme etternavn som A i kriminaletterretningsregisteret Indicia.

 

Spesialenhetens vurdering:

Rapporter fra Kripos viste at A i løpet av tre uker hadde foretatt flere søk på sin sønn og seg selv. A erkjente at det ikke var tjenestemessig behov for søkene, og forklarte at han først søkte i forbindelse med at sønnen skulle overta et telefonnummer A selv hadde vært ansvarlig for. Deretter søkte han videre ved flere anledninger. Navnet til B dukket opp i forbindelse med søkene på sønnen. A kjente ikke B.

 

Spesialenheten viste til at en tjenestepersons søk på seg selv i registre ikke klart faller innenfor det området hvor det vil være grunnlag for å reagere med straff. Personvernhensyn og risikoen for spredning av sensitive opplysninger til uvedkommende gjør seg ikke gjeldende med samme tyngde i slike tilfeller.

 

Spesialenheten mente at søkene på sønnen og B innebar grovt brudd på tjenesteplikt, og ga A et forelegg på kr. 5.000,-.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 Uke 1  

Ingen avgjørelser i perioden. 

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no