freebet

Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Vest 2019

Uke 51 og 52  

Sak 106-19-123

 

ANMELDELSE AV SØK I POLITIETS REGISTRE

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson (B) for å ha søkt på A i politiets registre.

 

Spesialenhetens etterforsking viste at det var tilfelle og B erkjente også dette i avhør.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant bevismessig grunnlag for at søkene hadde skjedd uten at det forelå et tjenestemessig behov for det.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 398/19-123, 16.12.2019

 

ANMELDELSE AV FEILSENDING AV BREV

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha sendt beslutning om registrering av DNA-profil til hans gamle adresse, til tross for at B under hovedforhandling ble gjort kjent med at denne adressen ikke lenger skulle benyttes.

 

Spesialenhetens vurdering:

Bs beslutning om registrering av DNA-profil ble sendt til adressen A hadde under etterforskingen av straffesaken. Av dommen mot A, som lå til grunn for Bs beslutning, fremgikk det at A under hovedforhandlingen oppa en ny adresse. B var aktor under hovedforhandlingen.

Spesialenheten la til grunn at bruken av den gamle adressen skyldtes en forglemmelse hos B og/eller en forsinkelse eller glipp fra politiets side ved oppdatering av registrerte personopplysninger i datasystemene. Spesialenheten mente feilen var uheldig, men at verken den manglende oppdateringen eller feilsendelsen av et lukket brev fra et offentlig organ kunne karakteriseres som et grovt brudd på en tjenesteplikt. Det var dermed ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 677/19-123, 19.12.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG BLODPRØVETAKING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig blodprøvetaking etter at han ble stanset i trafikkontroll.

 

Spesialenhetens vurdering:

Polititjenestepersonene B og C gjennomførte trafikkontroller da A ble stanset. Han fremstod nervøs og hadde unormalt store pupiller, men blåste til 0.0 i alkometer. På spørsmål opplyste A at han hadde vært i Thailand og at han der hadde røyket cannabis. Med samtykke fra A utførte C en tegn- og symptomtest av ham, som ga indikasjoner på cannabisbruk. A opplyste da at han hadde røyket cannabis tre dager i forveien. B og C kjørte deretter A til legevakten for blodprøve og klinisk test. Han ble av lege konstatert å være lettere påvirket, og resultatet av blodprøvene viste senere at A var påvirket av THC.

 

B og Cs tjenestehandlinger var forankret i vegtrafikklovens bestemmelser og innebar ingen straffbar tjenesteutøvelse. Saken ble derfor henlagt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 Uke 50  

Sak 278/19-123, 09.12.2019

 

ANMELDELSE AV MULIG SØK UTEN TJENESTEMESSIG BEHOV OG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak om mulig søk i politiets registre uten tjenestemessig behov og brudd på taushetsplikt. A hadde i avhør forklart at han etter avhør hos politiet hadde blitt konfrontert av sin eks-samboer om opplysninger som A mente måtte komme fra hans avhør til politiet. A opplyste at eks-samboeren hadde blitt kjæreste med en polititjenestemann (B), og A mistenkte at det var B som hadde gitt henne opplysninger. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Ifølge undersøkelser gjort av Kripos, hadde B ikke søkt i politiets straffesak mot A. Spesialenheten henla saken som intet straffbart forhold anses bevist. Resultatet av undersøkelsene gjorde det ikke sannsynlig at B hadde utgitt taushetsbelagte opplysninger fra straffesaken.  Denne delen av saken ble henlagt uten etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  

 

 

Sak 294/19-123, 09.12.2019

 

ANMELDELSE AV GROV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen

A opplyste at han hadde vært hos politiet for å ordne med et pass og at han da ble tatt med til prøvetaking av DNA. A mente at det ikke var grunnlag for en slik prøvetaking.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Retten fant at A blant annet hadde overtrådt straffeloven § 229 men at han måtte frifinnes grunnet utilregnelighet. Det var da anledning til å ta DNA-prøve av A og registrere ham i DNA-registeret.

 

Det var ikke grunnlag for at politiet hadde brukt ulovlig makt mot A under prøvetakingen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 647/19-123, 09.12.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG RANSAKING OG SKADEVERK

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha ransaket bilene og boligen hans uten grunnlag og påført bilene skade.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. De hadde ransaket en bil på grunn av fersk gjerning og/eller ferske spor, idet A kjørte i narkotikapåvirket tilstand og passasjeren i bilen var narkoman.  Det ble gjort beslag av noe pulverstoff og reseptbelagte tabletter i bilen. Jourhavende jurist ble kontaktet og utferdiget ransakingsbeslutning på As bolig og en annen bil. I boligen ble det funnet relativt mye narkotika og kontanter. Bilen ble gjennomgått men ikke skadet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 351 om skadeverk. 

 

 

Sak 503/19-123, 09.12.2019

 

ANMELDELSE FOR SKADEVERK

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha ødelagt låsen på et pengeskrin under en ransaking i 2013. Han har anslått at det vil koste kroner 200 å utbedre skaden, og krever dette beløp erstattet. Det vesentlige for A er at kostnadene ved å utbedre låsen på skrinet blir erstattet. Det at politiet eventuelt får en straff, er mindre viktig.

Spesialenhetens vurdering:

Den alminnelige foreldelsesfrist for straffeloven (1902) § 291 er 2 år. Dette innebærer at et eventuelt straffansvar var foreldet før saken ble oversendt til Spesialenheten.

I og med at saken var foreldet tok Spesialenheten ikke stilling til erstatningskravet. A må eventuelt rette krav om erstatning direkte til politidistriktet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av foreldelse.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 291 om skadeverk. 

 

 

Sak 549/19-123, 09.12.2019

 

ANMELDELSE AV VEGTRAFIKKUHELL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak der tjenesteperson A under utrykning hadde kollidert med fører av sivil varebil, B. A hadde kjørt inn i B bakfra i en rundkjøring. Det oppsto materielle skader på begge bilene. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at sammenstøtet skjedde da B kjørte inn i en rundkjøring omtrent samtidig som A også kjørte inn i rundkjøringen. Spesialenheten la til grunn at A benyttet blålys og oppfattet at B hadde sett politibilen og ville stanse. B var ikke sikker på om han så seg til venstre før han kjørte ut i rundkjøringen. Han hadde under enhver omstendighet plikt til å gi fri vei og om nødvendig stanse for utrykningskjøretøy når fører varsler med blinkende blått lys, jf. trafikkreglene § 10 nr. 1. Spesialenheten mente at A ikke hadde opptrådt uaktsomt.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3, jf. § 31 første ledd. 

 

 

Sak 911/18-123, 09.12.2019

 

ANMELDELSE AV UNDERSLAG OG TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte en sak til Spesialenheten som gjaldt mistanke om salg av ammunisjon på finn.no som kan ha opprinnelse fra politiet. Det ble opplyst fra politidistriktet at emballasjen til ammunisjonen som var avbildet i annonsen er lik den som ble benyttet av politiet for 14-16 år siden. Ammunisjonen ble den gang benyttet til politiets tidligere tjenestevåpen. Den avbildede ammunisjon avga for mye gasser og fragmenter når skudd gikk av, slik at noen skyttere fikk kruttslam og blyfragmenter i ansiktet. Ammunisjonen ble kun brukt til trening, og ble etter hvert inndratt. Det ble antatt at polititjenesteperson A sto som selger av ammunisjonen.

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens etterforsking viste at A hadde lagt ut ammunisjonen for salg på vegne av politiets idrettslag. Det var ukjent for ham at det forelå avviksmeldinger om at ammunisjonen kunne avgi gasser, fragmenter av metall og krutt ved skyting, og at det var besluttet at ammunisjonen ikke lenger skulle brukes. Planen var å informere lederen i politiidrettslaget i ettertid.

 

Spesialenheten kunne ikke utelukke at As forklaring om at salgssummen skulle tilfalle skytegruppen i politiidrettslaget var korrekt, og kom til at sak om underslag måtte henlegges etter bevisets stilling.

 

Spesialenheten fant ikke bevis for at A hadde gjort seg skyldig i grovt brudd på tjenesteplikt. Spesialenheten kunne vanskelig se at annonseringen innebar brudd på en tjenesteplikt, og mente det var noe uklart hva som ble meddelt de ansatte om bekymringen/HMS-vurderinger knyttet til bruk av ammunisjonen. Dette forholdet ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt etter bevisets stilling.

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 324 om underslag.

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 96/19-123, 09.12.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSSKADE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner i politiet for å ha dyttet ham inn på celle i arresten slik at han falt og brakk kragebeinet. A opplyste senere at han ikke er sikker på når skaden oppsto ettersom han hadde falt kort tid før politiet kom og arresterte ham.

 

Åsted:

I arrest, hverdag, kveld

 

Oppdrag:

Orden

 

Ruspåvirkning:

Ja

 

Maktbruk:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet la A i bakken

 

Skader:

Bruddskade

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevis for at politiet hadde forårsaket bruddskaden og dermed opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen sett hen til video fra overvåkingskamera på cellen og As opplysninger om at han var usikker på når skaden oppsto.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse. 

 

 

Sak 553/19-123, 09.12.2019

 

ETTERFORSKING AV UFORSIKTIG OMGANG MED SKYTEVÅPEN

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Sør-Vest politidistrikt varslet Spesialenheten om at tjenesteperson A hadde avfyrt vådeskudd og truffet seg selv i låret under trening.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mener at A hadde behandlet skytevåpenet på en uforsiktig måte da hun avfyrte skuddet som traff henne i låret. Det måtte imidlertid legges til grunn at hun holdt tjenestepistolen i sikker retning og at avfyringen ikke var egnet til å volde fare for andres liv eller helse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med skytevåpen. 

 

 

Uke 49  

Ingen avgjørelser i perioden.

 


Uke 48  

Sak 109/19-123, 26.11.2019

 

ANMELDELSE AV TRUSLER OG GROV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ansatt i politiet (B) for å ha truet ham på legevakten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessig grunnlag for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

En kollega av B forklarte at A var beruset og hadde hatt en meget stygg ordbruk mot dem. Kollegaen hadde ikke hørt at B hadde truet A. B hadde derimot slått i sengen der A lå med flat hånd og bedt ham om å holde munn om han ikke hadde annet å si.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist i forhold til at B skal ha truet A.

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling i forhold til at Bs opptreden overfor A utgjorde en grov tjenestefeil.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 263 om trusler. 

 

 

Sak 443/19-123, 26.11.2019

 

ANMELDELSE AV MANGLENDE HJEMMEL FOR BESØKSFORBUD OG INNHENTING AV DNA, FOTO OG FINGERAVTRYKK

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to politiadvokater, B og C, for i en årrekke å ha ilagt ham besøksforbud overfor ansatte i forliksrådet og hos namsfogden. Videre anmeldte han B for ulovlig innhenting av DNA, foto og fingeravtrykk, og viste til at økonomisaker ikke ga grunnlag for DNA-registrering og slike undersøkelser ikke kunne gjennomføres uten rettslig kjennelse, noe han ikke hadde fått.

 

Spesialenhetens vurdering:

Undersøkelser i straffesaksregisteret viste at A i årene 2013-2019 var registrert med i alt 50 kontakt-/besøksforbud. Flere av forbudene var ilagt av B i forbindelse med en straffesak han var påtaleansvarlig i, og noen var etter begjæring fra A opprettholdt av domstolen etter rettslig prøving. A ble i 2014 domfelt til ubetinget fengselsstraff i saken, og ved samme dom ble han ilagt kontaktforbud overfor totalt elleve personer, blant dem en ansatt hos namsfogden. Verken B eller C hadde vært påtaleansvarlig i saker hvor besøksforbud var ilagt etter dette. Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at B, C eller eventuelle andre tjenestepersoner hadde begått noe straffbart i tilknytning til besøksforbudene A var ilagt. Det ble vist til påtalemyndighetens hjemmel for å ilegge besøksforbud i straffeprosessloven § 222a, og at det er overlatt til domstolen å realitetsbehandle besøksforbud om dette kreves av den forbudet er rettet mot.

 

Av innhentede straffesaksdokumenter fremgikk det at B hadde besluttet at As DNA-profil skulle registreres i politiets identitetsregister. Dette på bakgrunn av rettskraftig dom i ovennevnte straffesak. A påklaget beslutningen, som ble opprettholdt av statsadvokaten. Spesialenhetens undersøkelser viste at registreringen av både DNA, foto og fingeravtrykk i identitetsregisteret var i tråd med reglene for dette i politiregisterloven, straffeprosessloven og retningslinjer fra Riksadvokaten, hvor det blant annet er fastsatt at alle personer som er idømt ubetinget fengselsstraff skal registreres i DNA-registeret uavhengig av hvilket lovbrudd dommen gjelder.

 

Det var ikke sannsynlig at B, C eller andre i politiet eller påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 653/19-123, 26.11.2019

 

ANMELDELSE AV FALSK OG ULOVLIG TILTALE/PROSEDERING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat (B) for falsk og ulovlig tiltale og prosedering av sak for tingretten. Han opplyste at saken ble vunnet i Høyesterett i 2003.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble i 2001 satt under etterforsking for bedrageri. Tiltale ble tatt ut i 2002, og saken ble endelig avgjort i 2003. B var påtaleansvarlig på saken. Uavhengig av hvilken av aktuelle straffebestemmelser som ble lagt til grunn, var straffansvar foreldet lenge før A anmeldte forholdet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som foreldet.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven 1902 §§ 324 og 325 første ledd nr. 1 om tjenesteunnlatelse og grov uforstand i tjenesten. 

 

 

Sak 176/19-123, 26.11.2019

 

ANMELDELSE AV FORFALSKNING AV DOKUMENT I STRAFFESAK

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat (B) for å ha forfalsket og diktet opp poster i en siktelse mot ham for å få ham varetektsfengslet. Han viste til at tiltalen i saken var halvert i forhold til siktelsen. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Straffesaken mot A viste at B hadde siktet ham for totalt femten forhold, hvor det alvorligste hadde en strafferamme på 6 års fengsel. Elleve av forholdene ble tatt inn i tiltalen, og A ble senere domfelt for disse. Spesialenheten mente det ikke var bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart. Det ble i begrunnelsen vist til at beviskravene for å ta ut tiltale er strengere enn for siktelser, og at etterforskingen som er utført i mellomtiden kan danne grunnlag for at saker henlegges og tiltalen dermed blir mindre omfattende enn siktelsen. Videre ble det vist til at bevisvurderinger er basert på påtalemessig skjønn, og at det ikke var opplysninger i saken som tilsa at B hadde opptrådt straffbart i sin påtalemessige beslutning om å sikte A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 175/19-123, 26.11.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG FRIHETSBERØVELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en pensjonert politiførstebetjent (B) for ulovlig å ha satt ham i arrest i 1999. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Uavhengig av hvilken av aktuelle straffebestemmelser som ble lagt til grunn, var straffansvaret foreldet lenge før A anmeldte forholdet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som foreldet.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven 1902 § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten. 

 

 

Sak 505/19-123, 29.11.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for at de brukte ulovlig makt mot ham under en tvangsinnleggelse i juni 2014.

 

Åsted: Offentlig sted

 

Oppdrag: Bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: A spyttet og sparket mot flere tjenestepersoner og det ble brukt fysisk makt mot ham for å få gjennomført tjenesteoppdraget.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.

 Uke 47  

Sak 731/19-123, 19.11.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for brudd på taushetsplikt under en ransaking hos ham. A opplyste at en av hans gjester tidligere var straffet, og at han ble gjenkjent av tjenestepersonene som ransaket. Tjenestepersonene skal ha gitt opplysninger fra denne straffesaken slik at alle de tilstedeværende hørte det.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det ble gjort gjentatte forsøk på å komme i kontakt med vedkommende det anmeldte taushetsbruddet gjaldt. Vedkommende besvarte ikke Spesialenhetens henvendelser. Av den grunn fant Spesialenheten ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, da foreliggende opplysninger ikke var tilstrekkelig konkret.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.

 

 

Sak 864/18-123, 19.11.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte to polititjenestepersoner (B og C) for ulovlig inntrengning og ransaking av hans bolig. A opplyste at to uniformerte polititjenestepersoner ringte på hos ham og anmodet om å komme inn i boligen under påskudd av at de hadde kjent lukt av marihuana fra leiligheten. B og C fikk beskjed om at de ikke var velkomne inn. B og C gikk likevel inn, så seg rundt og rotet. Personene som oppholdt seg i leiligheten ble etter hvert samlet i stuen. Etter hvert kom det flere polititjenestepersoner inn. De rev ut ting fra skap og esker, og kom med støtende kommentarer. En av gjestene i leiligheten har tidligere vært straffet. Han ble gjenkjent av politiet, og de ga opplysninger fra denne straffesaken slik at alle hørte det. Anmeldelsen av taushetsplikt ble av Spesialenheten skilt ut i egen sak.

Spesialenhetens vurdering:

B og C forklarte at de kjørte til adressen fordi det var etterretningsopplysninger om at det befant seg personer fra et kriminelt miljø der. De visste også at A, som politiet har hatt en del å gjøre med, bodde på adressen. B og C kjente at det luktet cannabis i leiligheten da døren ble åpnet. De bestemte seg for å gå inn og få kontroll over leiligheten og de personer som befant seg der. De mente at det forelå mistanke om bruk og oppbevaring av narkotika. Det var flere rom og befant seg flere personer i leiligheten som de ikke hadde oversikt over. De observerte at A kastet noe ut av vinduet, påsatte håndjern på A, kalte opp en annen patrulje og startet ransakingen. B og C vurderte at de befant seg på ferske spor og hadde hjemmel for å ransake uten beslutning fra retten eller påtalemyndigheten. 

 

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at B og C opptrådte på et vis som kunne lede til straffansvar ved deres innledende kontakt med A. Spesialenheten fant imidlertid å påpeke det problematiske ved å oppsøke personer på bopel for "en prat" og be om samtykke til å komme inn. Det vil for mange være vanskelig å nekte politiet å komme inn i boligen. Det kan derfor stilles spørsmål ved om personen reelt har gitt sitt samtykke eller om vedkommende følte seg presset til å samtykke, da en nektelse kan sette vedkommende i et negativt lys overfor politiet. Spesialenheten bemerket også at politiets tjenesteutførelse skal være forholdsmessig. De midler som anvendes må være nødvendige og stå i forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingens formål og omstendighetene for øvrig.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist at B og C, ved selv å beslutte ransaking hos A, hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 381/19-123, 19.11.2019

 

ANMELDELSE AV IKKE Å HA BLITT FREMSTILT FOR LEGE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i arresten for ikke å ha blitt fremstilt for lege da han ble syk i arresten. A viste til at han var varetektsfengslet men at han måtte være i arresten mange timer før og etter at han ble avhørt på politistasjonen. A viste til at han har bruk for medisiner tre ganger om dagen, og at han bare fikk medisiner før han dro om morgenen. A opplyste at han ble ordentlig dårlig først etter at han kom tilbake til fengselet denne dagen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. En ansatt i fengslet forklarte at det ikke fremkom der om A skulle hatt med seg medisiner da han ble hentet om morgenen. En ansatt i arresten opplyste at de ikke har fått særlig informasjon om As behov og at de var veldig nøye med å føre slike opplysninger i arrestjournalen. De hadde ikke oppdaget at A var syk.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

 

Sak 76/19-123, 19.11.2019

 

ANMELDELSE AV TRAKASSERING, BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT OG MANIPULERING OG VOLD MOT SÅRBAR PERSON MV.

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson (C) for å ha utsatt kjæresten hans (B) for ulovlig makt ved å ha sparket og slått henne gjentatte ganger med batong. Videre anmeldte han C for å ha arrestert ham i forbindelse med hendelsen, og for senere å ha manipulert B til å tro at det var han som hadde påført henne skadene hun pådro seg. A anmeldte videre at C hadde delt opplysninger om hans straffehistorikk med både naboer/vitner til hendelsen og B, og for over tid å ha utsatt ham og dels også B for trakassering og personforfølgelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Hoveddelen av anmeldelsen knyttet seg en hendelse hvor B hadde ringt politiets nødnummer og opplyst at hun ble utsatt for vold av en mann på adressen. C og en kollega rykket ut og pågrep A på Bs bopel. B hadde tatt tilhold hos en nabo og ble hentet med ambulanse og kjørt til legevakten. Da C senere avhørte henne der, anmeldte hun A for voldsbruk og begjærte besøksforbud. B opplyste i avhør med Spesialenheten at anmeldelsen var reell, og hvis det var noen som hadde manipulert henne, så var det A selv. Hun forklarte videre at hun var kjent med at A hadde saker hos politiet, og at C aldri hadde røpet opplysninger fra disse til henne. Hun opplyste videre at As påstander om vold mot henne dreide seg om en hendelse fra flere år tilbake, som hun da selv hadde anmeldt til Spesialenheten.  

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 654/19-123, 21.11.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG Å HOLDE FØRERKORT BESLAGLAGT I TRE ÅR

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politidistriktet for ulovlig å ha beslaglagt As førerkort i tre år. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at de involverte tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. A fikk tilbake retten til å føre motorvogn i vedtak om gjenerverv kort tid etter at han hadde inngitt helseattest for førerrett.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

 Sak 715/19-123, 21.11.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA FASTSATT FOR HØYT UTLEGGSTREKK

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for å ha ilagt A utleggstrekk som er langt over det A evner å betale hver måned. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Namsmannens avgjørelser under tvangsfullbyrdelse kan påklages, i den grad fullbyrdelsen ikke er avsluttet. Dersom det inntrer vesentlige endringer i økonomiske forhold, kan partene begjære regulering av utleggstrekket.

 

Det var ikke sannsynlig at det fra namsmannens side var opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 544/19-123, 21.11.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG RANSAKING M.M

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for uberettiget forfølgelse og ransaking ved to anledninger.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. A hadde blitt stanset i en trafikkontroll og ble mistenkt for bruk av narkotika. A erkjente jevnlig bruk av hasj og samtykket i at bilen hans ble ransaket. Noe senere oppsøkte politiet A på bopel for å forkynne et forelegg og for en velferdssjekk idet han også brukte tyngre narkotiske stoffer. De banket på, men ingen svarte. Døren var åpen og brukerutstyr lå fremme i boligen. Det ble ransaket og A påviste en eske med noe hasj.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 Uke 46  

Sak 321/19-123, 15.11.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte flere ansatte i politiet for tjenestefeil i forbindelse med at han var under etterforsking for vold i nære relasjoner. A viste blant annet til at hans barn var avhørt uten at hans forsvarer var til stede, og at avhørene ikke ble tatt opp. Han hadde også innvendinger til at han var blitt ilagt gjentatte besøksforbud mot barna.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at noen av besøksforbudene var opprettholdt av domstolen. Gjennomføringen av de tilrettelagte avhørene var også gjennomført i tråd med straffeprosesslovens regler.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 


Uke 45 

Sak 517/19-123, 04.11.2019

 

ANMELDELSE AV MANGLENDE BISTAND TIL SYKE

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for at de ikke hadde etterkommet fastlegens anmodning om å hente As datter med tvang for å fremstille henne for legen. A viste til at datteren var suicidal.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet hadde tidligere samme dag bistått med å fremstille As datter for legevakten. Der ble det besluttet at hun ikke skulle innlegges med tvang. A kontaktet deretter fastlegen sin for å få hans vurdering av datterens tilstand. A opplyste videre at ambulansen hadde brukt ca. 2 timer på å overtale datteren til å bli med frivillig. A opplyste at politiet hadde bistått datteren to dager senere, men at hun så tok livet sitt to dager etter dette igjen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 233/19-123, 04.11.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL 

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for en rekke hendelser han mener er straffbare. A har opplyst at han over år har vært i politiets søkelys, og har i anmeldelsen beskrevet en rekke hendelser fra de senere år der han mener politiet har opptrådt straffbart. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har gjennomgått As anførsler og har innhentet dokumenter fra politiet i forsøk på å belyse hendelsene. Flere av hendelsene er beskrevet/omhandlet hos politiet.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking, da det ikke er sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Sak 400/19-123, 04.11.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha påvirket domstolen til å idømme A en grunnløs dom. A mente også at B ikke hadde myndighet til å være aktor i saken og at saken var behandlet i feil domstol.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var domfelt og var innkalt til å sone fengselsstraff. Hans gjentakende klager og søknader om soningsutsettelse ble ikke tatt til følge. A møtte likevel ikke til fastsatt soning, og ble anmeldt og etterlyst av Kriminalomsorgen. Han ble senere pågrepet og satt i fengsel.

 

A ble ilagt forelegg for ikke å ha møtt til soning. Han vedtok ikke forelegget, og hovedforhandling ble avholdt i tingretten. Aktor var B. Retten fant det bevist at A hadde forholdt seg slik som beskrevet i forelegget, og at han hadde handlet med forsett. Han ble idømt bot på kr 7 000 og saksomkostninger.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 401/10-123, 07.11.2019

 

ANMELDELSE FOR URIKTIG FREMSTILLING I RAPPORT MM

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner, som hadde ransaket hjemme hos ham, for å ha skrevet uriktige opplysninger om ransakingen, informasjon til A mv. i rapport. A mente blant annet at tjenestepersonene hadde truet ham til å opplyse passord til elektronisk utstyr, men at de i rapporten hadde skrevet at de hadde opplyst til ham at dette var frivillig. A mente også at han ikke hadde fått grundige nok opplysninger om rettigheter, og at dokumenter ikke var lovlig forkynt for ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant etter gjennomgang av dokumentene i saken, sammenholdt med As anførsler, ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt på slik måte at det kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 


Uke 44 

Sak 466/19-123, 29.10.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha fratatt ham samværet med sine barn og hindret ham i å gi barna nødvendig trygghet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ifølge politiets oppdragslogg ba As fastlege politiet om å bistå helsevesenet til tvungen undersøkelse av A. Politiet transporterte A til sykehuset der han ble overtatt av helsepersonell. I juni 2019 fikk politiet melding fra As tidligere ektefelle om at A var psykisk syk og at han hadde bestilt sydentur for seg og sine tre barn. Det ble opplyst at mor hadde foreldreansvaret alene, at barna hadde bosted hos mor, at barna ikke hadde samvær med A. Mor hadde barnas pass. Politiet på Sola Lufthavn ble varslet slik at disse kunne gripe inn dersom A møtte på flyplassen med barna. Øvrige tiltak fra politiet ble ikke iverksatt.

 

Spesialenheten har ikke iverksatt etterforsking, da det ikke er sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 410/19-123, 29.10.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for å ha kvalt ham da A var påsatt håndjern og lå i en seng på sykehuset.

 

Åsted: Offentlig sted, på dagtid

 

Oppdrag: Bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte håndjern og BodyCuff

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Sykepleier X forklarte at hun ikke reagerte på tjenestepersonens maktbruk mot A. Politiet måtte bruke makt for å få kontroll på A, som hadde inntatt en mengde medikamenter for å ta sitt liv. X observerte ikke at tjenestepersonen håndterte A på en måte som skulle tilsi at han opplevde å bli kvalt. Spesialenheten fant det ikke bevist at B brukte ulovlig halsgrep eller på annen måte forsøkte å kvele A.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist at bruken av makt mot A, slik som at han ble påsatt håndjern, iført BodyCuff og at hodet hans ble forsøkt holdt i ro mot sengen, gikk utover det som var nødvendig og forsvarlig. A utagerte samtidig som det var nødvendig å holde ham i ro slik at helsepersonell kunne undersøke ham og gi ham behandling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.

 Uke 43 

Sak 843/18-123, 21.10.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL ETTER SØK MED NARKOTIKAHUND PÅ SKOLE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

X anmeldte Vest politidistrikt og tjenestepersoner i politiet for tjenestefeil etter at det ble søkt med narkotikahund på en videregående skole. X mente at gjennomføringen av aksjonen krenket elevenes rettigheter etter straffeprosessloven, og at den var i strid med instrukser fra Riksadvokaten, Justisdepartementet og vedtak i Stortinget.

Spesialenhetens vurdering:

Vest politidistrikt og skolen hadde inngått samarbeidsavtale med formål om å styrke det narkotikaforebyggende arbeidet ved skolen. Skolen la ut informasjon om dette på hjemmesiden der det blant annet fremgikk at politiets narkotikahunder flere ganger i løpet av skoleåret vil kunne gjennomgå skolens fellesområder. I forbindelse med aksjonen utarbeidet politiet en skriftlig ordre. Av ordren fremgikk at det på bakgrunn av avtalen skulle gjennomføres narkotikaforebyggende skoleinnsats med informasjonsforedrag og søk med narkotikahund. Søkene skulle foregå i skolens fellesområder, skolegård, kantine, bibliotek, garderober, fellesarealer m.m. Det ble presisert at det ikke skulle gjøres søk i klasserom. En av narkotikahundene markerte på en bag i skolens kantine og bukselommen til en elev som gikk forbi politiet i en korridor. Dette medførte at to elever ble tatt med til et rom politiet disponerte på skolen, og blant annet ransaking av elevene og deres bopel.

 

Spesialenheten vurderte om politidistriktet som foretak kunne straffes for at det ble gjennomført aksjon mot skolen ved bruk av narkotikahund, og/eller om en tjenesteperson hadde opptrådt straffbart ved den konkrete bruken av narkotikahund. Spesialenheten la til grunn at det hovedsakelige formålet med politiets innsats på skolen var forebyggende virksomhet, og aksjonen var basert på en avtale om å bistå skolen. Elevene var også via skolens hjemmeside varslet om at politiet ville kunne komme uanmeldt med narkotikahund. Bakgrunnen for innsatsen på skolen den aktuelle dagen var ikke konkrete mistanker mot enkeltelever, en bestemt krets elever eller bestemte områder på skolen. Det var ikke lagt opp til søk direkte mot elever og deres eiendeler. Elevene ble heller ikke pålagt plikter av politiet, for eksempel pålegg om å oppholde seg et bestemt sted, forholde seg på en bestemt måte eller liknende. Søk med narkotikahund ble videre avgrenset til skolens fellesområder. Spesialenheten mente at politiet hadde hjemmel for å gjennomføre aksjonen slik den var beskrevet i ordren, og at Vest politidistrikt som foretak ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig. Spesialenheten legger til grunn at selv om det ikke ble gjort direkte søk med narkotikahund mot elever eller deres eiendeler, medførte narkotikahundenes tilstedeværelse på skolen at det likevel ble markert på en bag og en elevs bukselomme. På bakgrunn av opplysningene i saken kunne Spesialenheten vanskelig se at tjenestepersonens opptreden avvek fra ordren som var gitt i slik grad at han har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Sak 573/19-123, 24.10.2019

 

ANMELDELSE FOR KORRUPSJON OG LOVBRUDD BEGÅTT AV MAKTELITEN I NORGE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt, Politidirektoratet og andre

 

Anmeldelse:

A anmeldte korrupsjon og lovbrudd begått av makteliten i Norge. A har opplyst at han er «Første leder av innbyggernes overordnede kontroll og planleggingsdepartement».

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra en konkret saklighetsvurdering basert på opplysningene i anmeldelsen, sammenholdt med opplysninger i Vest politidistrikts sak, er det ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 499/19-123, 24.10.2019

 

ANMELDELSE FOR OVERVÅKNING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ulovlig ha overvåket As hjem og hans brors hjem.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremgår av PO-loggen at politiet har hatt en del oppdrag knyttet til A, blant annet bistand til helsevesenet og velferdssjekker.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking da det ikke ble ansett sannsynlig at politiet overvåker eller har overvåket As hjem.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 266 om hensynsløs atferd.

 

 

Sak 360/19-123, 24.10.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEPERSONER FOR GROV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha begått flere straffbare forhold.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at anmeldelsen var dobbeltregistrert og at forholdet allerede var rettskraftig avgjort. Det er ikke anledning til å behandle samme sak to ganger.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken ble avvist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 Uke 42 

Sak 96/18-123, 16.10.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for brudd på taushetsplikt i forbindelse med etterforskingen av et drap. A mente politiet gikk for langt i sine uttalelser til pressen og at de ga pressen for mye informasjon om As bakgrunn.   

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten forsøkte å få avklart fra A om hvilke uttalelser han mente var brudd på taushetsplikt, men A responderte ikke på Spesialenhetens henvendelser.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.

 

 

Sak 903/18-123, 16.10.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED BEHANDLING AV SØKNAD OM GJENERVERV AV FØRERRETT

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for forsøk på å påvirke As fastlege ved utstedelse av helseattest.

A opplyste at legen i helseattesten hadde anbefalt at hun ble gitt førerretten tilbake uten begrensninger. Politiet hadde etter dette tatt kontakt med legen og anbefalt at førerretten ble gitt for ett år. 

 

Spesialenhetens vurdering:

A fikk sommeren 2018 avslag på søknad om gjenerverv av førerrett. Det var i avslaget blant annet vist til at den som skal erverve førerkort må være edruelig og ha tilfredsstillende vandel, og at det i urinprøver av A våren og sommeren 2017 ble påvist narkotika. Det ble i avslaget også vist til at det i vedtaket om tilbakekall av førerrett var satt som vilkår for gjenerverv av førerretten at A kunne dokumentere sammenhengende rusfrihet i ett år. A sendte høsten 2018 egenerklæring og søknad om å få tilbake førerretten. Hun opplyste at det ikke var blitt tatt urinprøver sommeren og september 2018 ettersom hun hadde vært bortreist. A vedla erklæring fra sin tante om at hun hadde vært rusfri.

As fastlege utstedte helseattest med anbefaling om at hun kunne få tilbake førerretten uten begrensninger. I brev fra fastlegen til politiet fremkom opplysninger om at politiet ønsket at det i helseattesten ble anbefalt at førerretten ble gitt for ett år. Legen opplyste at han ikke så at det var helsemessige grunner for en slik begrensning. A fikk etter dette innvilget søknaden om gjenerverv av førerretten.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at B har opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det i en sak hvor det i en periode på flere måneder ikke foreligger urinprøver, kan være grunn for politiet til å ta kontakt med fastlegen. Det vil uansett være fastlegen som foretar den helsemessige vurderingen ved utstedelse av helseattest.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 902/18-123, 16.10.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEPERSONER FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha latt ham bli stående igjen i en veikant til tross for at han ikke var i stand til å gå mer enn 100 meter. A opplyste at han kjørte seg fast med bil, og at han ringte bergingsbil. Politiet kom også til stedet og fortalte sjåføren av bergingsbilen hva han skulle ta seg betalt. På politiets spørsmål om han hadde førerkort, svarte A at dette lå i samboerens lommebok. Bilen ble tatt med, og A ble stående igjen uten penger og mobil. Han måtte selv ringe ambulanse og ble fraktet til legevakten. 

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble av politiet avhørt opp mot kjøring uten førerkort ettersom førerkort noen dager før hendelsen ble beslaglagt av politiet. A var ifølge politiet svært kverulerende og kranglete, og bilberger nektet å ta med seg A i bergingsbilen. A ble dimittert på stedet, og oppdraget avsluttet. 

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner i Vest politidistrikt hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 


Uke 41 

Ingen avgjørelser i perioden. 


Uke 40 

Sak 28/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE AV NAMSMANNEN FOR UBERETTIGET UTKASTELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for ikke å få hentet tingene han hadde i boligen, og for at boligen skulle tvangsrealiseres.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk tvangssaken mot A og avhørte namsmannen. Namsmannen forklarte at de hadde inngått avtale med forskjellige offentlige etater som skulle bistå A med å få hentet ut tingene sine. Imidlertid hadde ikke A møtt i henhold til avtalen. For øvrig var saken om fravikelsen av eiendommen behandlet på ordinært vis.

 

Spesialenheten fant at det ikke var holdepunkter for at namsmannen hadde begått en straffbar handling. Saksopplysningene viste at namsmannen hadde behandlet saken på ordinært vis og hadde forsøkt å hjelpe A i situasjonen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 631/19-123, 01.10.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA OPERERT INN IMPLANTAT

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha operert et implantat i hans hode. Politiet holder ham overvåket, og personer i rusmiljøet har fått utdelt narkotika for å holde tyst. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har ikke iverksatt etterforsking da det ikke er ikke sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 Uke 39

Sak 135/19-123, 23.09.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for kroppskrenkelse ved blant annet å ta kvelertak på henne og legge henne i gulvet. Politiet hadde kommet hjem til A fordi hun skulle tvangsinnlegges. A ønsket ikke dette. 

 

Åsted: Privat eiendom. På dagtid

 

Oppdrag: Bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i gulvet og satte på henne håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet kom hjem til A sammen med ansatte i helsevesenet fordi det var besluttet at A skulle tvangsinnlegges på psykiatrisk sykehus. Spesialenheten avhørte Bs kollega C og ambulansearbeider D. Begge avviste at B hadde tatt kvelertak på A. De forklarte til Spesialenheten at de over tid hadde forsøkt å overtale A til å bli med frivillig. Hun hadde nektet, og på et tidspunkt løp hun mot C. Hun ble lagt i gulvet ved bruk av arrestasjonsteknikk. På grunn av As utagering, kunne hun ikke transporteres i ambulansen. Politipatruljen kjørte A mens ambulansen kjørte bak. B, C og ambulansearbeiderne var til stede sammen med A til hun ble tatt hånd om av ansatte på sykehuset.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.

 

 

Sak 531/19-123, 26.09.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR FALSK FORKLARING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for ulovlig bruk av makt og for falsk forklaring i straffesaken mot ham slik at han ble domfelt. Spesialenheten hadde tidligere behandlet den delen av saken som vedrørte spørsmålet om ulovlig bruk av makt og henlagt denne som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke holdepunkter i saken for at ansatte i politiet hadde forklart seg falskt i retten. Politiets syn på saken under hovedforhandlingen var samsvarende med det de opprinnelig hadde ment. As forsvarer hadde anledning til å imøtegå eventuell motstrid under hovedforhandlingen og retten skulle sørge for at saken ble tilstrekkelig opplyst.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 282/19-123 26.09.2019

 

ANMELDELSE FOR MANGELFULL ETTERFORSKING OG TILBAKEHOLDELSE AV BEVIS

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at de bedrev ensidig etterforsking for å få ham overført til tvungent psykisk helsevern og at politiet nektet ham tilgang til beviser i saken som ville frikjenne ham og ville vise at han var tilregnelig.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke opplysninger i saken som tilsa dette. Hovedforhandlingen i straffesaken mot A var utsatt og hans forsvarer hadde opplyst at de ville innhente flere opplysninger i saken.

 

Det var etter dette ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 


Uke 38 

Ingen avgjørelser i perioden. 


Uke 37 

Sak 444/19-123, 10.09.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for ulovlig beslutning om at A skulle pågripes for ikke å ha møtt til soning. Dette skjedde i 2005 eller 2006. Ifølge A var det den gang lovlig å ikke møte til soning. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke ble ansett sannsynlig at politiadvokaten hadde opptrådt straffbart. Pågripelsen som anmeldelsen gjelder skjedde i 2005 eller 2006. Et eventuelt straffansvar for overtredelse av straffeloven (1902) § 325 første ledd var for øvrig foreldet, og var allerede foreldet da anmeldelsen ble inngitt til Spesialenheten. 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten.

 


Uke 36 

Ingen avgjørelser i perioden. 


Uke 35 

Sak 631/18-123

 

ANMELDELSE AV søk i politiets registre uten tjenestemessig behov

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

Et politidistrikt anmeldte en tjenesteperson (A) for søk i politiets registre uten tjenestemessig behov. Søkene ble gjort i en sak som gjaldt dødsulykke, og som ble omtalt i pressen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens etterforsking viste at A åpnet saken i politiets saksbehandlingssystem BL, og åpnet tre dokumenter i saken. 

 

Spesialenheten fant det bevist at A ikke hadde tjenestemessig behov for søket. A hadde ikke noen tjenstlig rolle i saken, og hendelsen skjedde ikke i det politidistrikt A tjenestegjorde. Spesialenheten mente at dette bruddet på tjenesteplikten var grovt. I vurderingen ble det blant annet lagt vekt på at ulovlig bruk av politiregistrene og fare for taushetsbrudd er et problem i politiet, og at profesjonell informasjonshåndtering er viktig for tilliten til politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det ble ilagt forelegg på kr. 2.500,-. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 878/18-123, 27.08.2019

 

ANMELDELSE 

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsfogden for å ha oppført seg aggressivt i forbindelse med at A skulle fravikes fra sin bolig. Fravikelsen berodde på en misforståelse om at A ikke hadde betalt utestående krav. 

 

Spesialenhetens vurdering:

A opplyste til Spesialenheten at han anså seg ferdig med saken og ikke ønsket å forfølge den videre.  Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 281/19-123, 30.08.2019

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for trakassering fordi politiet hadde tatt kontakt med ham en rekke ganger for å få opplysninger om et trafikkuhell. Ifølge A kjente han ikke til trafikkuhellet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet fikk melding om at en bil nylig hadde kjørt utfor vegen. Bilen var forlatt. Ved nærmere undersøkelse fant politiet at bilen var registrert på firmaet X og at A var kontaktperson for firmaet. En bilbergingsbil kom til stedet, og bilbergingsmannskapet kontaktet A. A skal da ha opplyst at føreren av bilen var i god behold, og at han hadde kjørt bilen for A. Da politiet tok kontakt med A skal han ha bekreftet at føreren heter Y, og at han var i god behold. A ga uttrykk for at han ikke ønsket å snakke med politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 368/19-123, 30.08.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENSTEFEIL KNYTTET TIL AVLIVING AV HUND

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha avlivet hans hund. Ifølge A hadde politiet ikke grunnlag/hjemmel for avlivingen og han hadde ikke fått forhåndsvarsel eller innsyn i sakens dokumenter. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet fikk melding om en hund som bet flere personer. Det ble vurdert av politiet på stedet at hunden måtte tas midlertidig i hånd om av andre enn eierne. Politiet utferdiget forhåndsvarsel om avliving av hunden. A fikk mulighet til å komme med innsigelser, og innga sine synspunkter. Mattilsynet fattet vedtak om at hunden skulle avlives. Avlivingen var etter veterinærens anbefaling ut fra dyrevelferdsmessige hensyn.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist at politiet hadde opptrådt straffbart i forbindelse med tjenesteoppdraget og beslutningen om å avlive hunden. Det kunne ikke være tvil om at det var grunnlag for politiet til å gripe inn slik de gjorde. 

 

Når det gjaldt anførselen om manglende utlevering av dokumenter, hadde A vært representert ved advokat, som hadde fått sakens dokumenter samme dag som det ble anmodet om dette.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Uke 34

Sak 424/19-123, 19.08.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha pågrepet ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. A var anmeldt av navngitte personer for å ha truet dem og forholdet var dokumentert. Det var således ikke grunn til å tro at det var ulovlig av politiet å pågripe A i saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 394/19-123, 19.08.2019

 

ANMELDELSE FOR UFORHOLDSMESSIG PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha gjennomført en uforholdsmessig pågripelse av ham. Pågripelsen ble utført av en rekke bevæpnede tjenestepersoner hjemme hos As foreldre. Foreldrene ble skremt, og A mente politiets opptreden innebar en unødvendig stor belastning for foreldrene. Hendelsen skjedde i august 2016.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var mistenkt for flere alvorlige lovbrudd og etterlyst. Politiet oppsøkte steder/adresser det kunne tenkes at han hadde opphold. Da politiet fikk opplysninger om at A kunne være hos sine foreldre, reiste flere patruljer/tjenestepersoner til adressen. A ble observert på vei inn i skogen ved foreldrenes adresse, og ble pågrepet etter kort tid. Han ble innsatt i varetekt.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var sannsynlig at tjenestepersonene på oppdraget hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar. For øvrig ville et eventuelt straffansvar for overtredelse av straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil, være foreldet, jf. straffeloven § 86, jf. § 85.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

 

Sak 766/18-123, 20.08.2019

 

ANMELDELSE AV MULIG MISBRUK AV STILLING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet varslet om at A mulig kan ha misbrukt sin stilling gjennom sin kontakt med B, som var fornærmet i straffesak.

 

Spesialenhetens vurdering:

B ønsket ikke å avgi forklaring til Spesialenheten. Med bakgrunn i de opplysningene Spesialenheten hadde mottatt fra politidistriktet, sammenholdt med Bs ønske om ikke å avgi forklaring, var det etter Spesialenhetens vurdering ikke grunnlag for å iverksette ytterligere undersøkelser/etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 295 om misbruk av stilling.

 

 

 

Sak 692/18-123, 21.08.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson for å ha gitt uriktige opplysninger om avkrysningsalternativer på et forelegg. A viste til at han etter et lengre opphold i arresten ble presentert for et forelegg, og at tjenestepersonen dekket over avkrysningsalternativene, og fratok A muligheten til å krysse av for at han ikke vedtok forelegget.

 

Spesialenhetens vurdering:

As anmeldelse ble inngitt nærmere halvannet år etter hendelsen, og Spesialenhetens undersøkelser kunne ikke bringe på det rene hvem som presenterte forelegget for A i arresten.

Etter Spesialenhetens mening var det ikke sannsynlig at ytterligere undersøkelser kunne fremskaffe opplysninger som underbygger påstanden om at politiets tjenesteutførelse var straffbar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 377/19-123, 21.08.2019

 

TRAFIKKUHELL UNDER UTRYKNING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Vest politidistrikt oversendte sak der tjenesteperson A under utrykning hadde kollidert med fører av sivil bil, B. Det oppsto mindre materielle skader på begge bilene. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at sammenstøtet skjedde da tjenesteperson A svingte til venstre over Bs kjørefelt og inn mot veien X. B kjørte med sin front inn i politibilens høyre frontskjerm.

 

A hadde i utgangspunktet vikeplikt for B. Samtidig pliktet B å gi fri veg for A, som kjørte i utrykning og varslet med blinkende blått lys. Om nødvendig skulle B ha stanset. A varslet med blinklys at han skulle krysse Bs kjørefelt. B reduserte hastigheten og ga tilsynelatende til kjenne at hun hadde sett at A skulle krysse vegen. Spesialenheten fant det ikke bevist at A ved sin kjøring hadde opptrådt uaktsomt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3.

 

 

 

Sak 199/19-123, 21.08.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL – SØK I POLITIETS REGISTRE UTEN TJENSTEMESSIG BEHOV

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Et politidistrikt anmeldte en tjenesteperson (A) for søk i politiets registre uten tjenestemessig behov. Søkene ble gjort i en sak som gjaldt dødsulykke, og som ble omtalt i pressen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens etterforsking viste at A åpnet saken i politiets saksbehandlingssystem BL, men ingen dokumenter i saken. 

 

Spesialenheten fant det ikke bevist at A med forsett brøt tjenesteplikten ved søket. Det ble vektlagt at A ikke åpnet dokumenter i saken, hvilket støttet hans forklaring om at han søkte ved en feiltakelse.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 


Uke 33 

Sak 196/19-123, 12.08.2019

 

FORELEGG – SØK I POLITIETS REGISTRE UTEN TJENESTEMESSIG BEHOV


Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Et politidistrikt anmeldte en tjenesteperson (A) for søk i politiets registre uten tjenestemessig behov. Søkene ble gjort i en sak som gjaldt dødsulykke, og som ble omtalt i pressen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens etterforsking viste at A ved to anledninger åpnet saken i politiets saksbehandlingssystem BL, og åpnet to dokument i saken. 

 

Spesialenheten mente at A søkte uten å ha tjenestemessig behov og at dette innebar brudd på tjenesteplikt. Spesialenheten mente også at bruddet på tjenesteplikten var grovt. I vurderingen ble det blant annet lagt vekt på at ulovlig bruk av politiregistrene og fare for taushetsbrudd er et problem i politiet, og at profesjonell informasjonshåndtering er viktig for tilliten til politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det ble gitt forelegg på kr 2 500. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 543/18-123, 12.08.2019

 

ANMELDELSE FOR UNØDIG BRUK AV MAKT PÅ LEGEVAKTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak til Spesialenheten der det var mistanke om at tjenesteperson B hadde brukt nødig makt mot A på legevakten. Det var ansatte ved legevakten som innga bekymringsmelding til politiet etter hendelsen.  

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag, på dagtid

 

Oppdrag: Orden, pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i gulvet og holdt ham. B satte foten i As ansikt og slo A 2-3 ganger i overarmen/overkroppen.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet ble tilkalt fordi A hadde gjort skadeverk. På grunn av hans oppførsel, ble han tatt med til legevakten for undersøkelse. Mens A sto og ventet med tjenesteperson C, gjorde han et utfall mot henne og tok etter batongen. Deretter spyttet han på C. A sparket og slo. Tjenesteperson D kom for å bistå A. De måtte også tilkalle tjenesteperson B, som var på legevakten i et annet oppdrag. B forklarte at A var svært aggressiv, og C og D hadde problemer med å holde ham. A forsøkte å skalle til D. B måtte holde As hode, men ønsket å ta på hansker for å unngå smitte fra spytt og blod fra As ansikt. Han forsøkte først å holde hodet med knærne mens han forsøkte å finne frem hanskene, men fikk ikke det til. Han satte da skosålen/øverste delen av sålen mot As ansikt/hode for å holde hodet i ro til han fikk på hanskene. A hadde laget en «klo» av håndjernet som var festet på hans ene arm, og B slo A 2-3 ganger i armen/overkroppen for å lamme ham og få kontroll over armen. Sammen satte de på A håndjernene.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at Bs bruk av makt gikk lenger enn det som var nødvendig og forsvarlig i situasjonen.

 

Spesialenheten vurderte også om B hadde opptrådt straffbart i sin kommunikasjon med sykepleierne. En av sykepleierne hadde grepet inn under politiets maktbruk mot A. B hadde bedt henne trekke seg unna. Etter hendelsen hadde B, som svar på sykepleierens opplysning om at hun ville sende inn bekymringsmelding, uttalt at hun kunne bli anmeldt for å ha hindret politiet i tjenesteutøvelse.

 

Tjenestepersonen og sykepleierne hadde ulike oppfatninger av hendelsen, behovet for bruk av makt mot A og etterfølgende kommunikasjon. Spesialenheten fant det ikke bevist at B hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 


Uke 32

Sak 47/19-123, 07.08.2019

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING OG PERSONFORFØLGELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å forfølge og trakassere ham over lengre tid. Han viste til flere hendelser. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Gjennomgang av saksdokumenter viste at A var siktet i flere saker og at politiet har vært på en rekke oppdrag der A har vært involvert. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 244/19-123, 09.08.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE OG GROV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte gjennom sin advokat at han hadde blitt påsatt håndjern under fremstilling til hovedforhandling, og ført inn i rettslokalene på slik måte at han ble unødig eksponert. A sonet i et åpent fengsel og det var ingen fare for at han ville rømme under transporten. Ved transportene de øvrige dagene hadde det ikke blitt benyttet håndjern.

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestepersonen som transporterte A forklarte at han vurderte det slik at vilkårene for å bruke håndjern var oppfylt ut fra en vurdering av at A var tiltalt i en alvorlig straffesak. Tjenestepersonen hadde forut for fremstillingen ikke hatt tid til å innhente ytterligere opplysninger om A.

 

Spesialenheten bemerket at bruk av håndjern ikke skal skje "for sikkerhets skyld", men være besluttet ut fra en konkret vurdering. Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at tjenestepersonen, ved bruk av håndjern på A under fremstillingen, hadde opptrådt på et vis som kunne medføre straffansvar for kroppskrenkelse og/eller tjenestefeil. Det var heller ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonen hadde opptrådt straffbart ved øvrig gjennomføring av fremstillingen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 50/19-123, 09.08.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en lensmann for ikke å ha opptrådt objektivt og ha tatt svigerinnens parti. Svigerinnen hadde anmeldt A mange ganger i 2017 og 2018 for å ha kjørt uten gyldig førerrett. A mente at dette var grunnløst og at svigerinnen gjorde dette fordi han krevde tilbake et pengelån han hadde gitt til broren og svigerinnen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. En gjennomgang av politiets straffesaksdokumenter ga ikke grunnlag for dette og det var ikke lensmannen som hadde tatt avgjørelsene i sakene.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 31

Sak 302/18-123

 

PÅTALEUNNLATELSE – TJENESTEFEIL UNDER AVHØR

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

As advokat anmeldte tjenesteperson B for Bs oppførsel og uttalelser under et avhør av A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det å tilkjennegi uenighet med den som avhøres og å komme med konfronterende

spørsmål/uttalelser er ikke i seg selv straffbart. Det er heller slik at dette i noen sammenhenger kan være riktig. Hva tjenestepersonen sier og hvordan han opptrer vil være avgjørende i så måte.

 

Spesialenheten mente at B brøt straffeprosessloven og påtaleinstruksens bestemmelser om objektivitet under avhør og hvordan en tjenesteperson skal opptre i tjenesten. Spesialenheten mente at B kom med usaklige og partiske uttalelser/kommentarer til As forklaring. B har selv beskrevet sin atferd som uprofesjonell, nedlatende, påståelig, overkjørende og forutinntatt. Spesialenheten var enig i dette, og mente at uttalelsene innebærer at bruddet på tjenesteplikten er grov. B har overfor A i ettertid beklaget sin oppførsel.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt påtaleunnlatelse.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 760/17– 123, 30.07.2019

 

GROV TJENESTEFEIL KNYTTET TIL MANGLENDE LØSLATELSE ETTER RETTSLIG KJENNELSE OM LØSLATELSE

 

Politidistrikt:

Sør-vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Advokat B anmeldte på vegne av klient A en politiadvokat for grovt brudd på en tjenesteplikt. Lagmannsretten hadde avsagt kjennelse om løslatelse av A mot meldeplikt til politiet. Politiadvokaten anket kjennelsen til Høyesterett samme dag noe før kontortidens slutt og ba om at anken ble gitt oppsettende virkning.

 

Lagmannsretten behandlet ikke begjæringen om oppsettende virkning samme dag. Advokat B mente at klienten da måtte løslates og at det ikke var hjemmel for å holde ham i arrest inntil lagmannsretten fikk behandlet politiets begjæring påfølgende dag. Politiadvokaten nektet å løslate A før lagmannsretten hadde tatt stilling til begjæringen.

 

Da begjæringen om oppsettende virkning ble avslått av lagmannsretten dagen etter ble A løslatte kl. 11.00. Politiadvokaten mente imidlertid at etterforskingen da ga grunnlag for mistanke om at A hadde begått flere straffbare forhold, og pågrep ham på nytt. A ble noe senere fremstilt for fengsling for tingretten, og politiet mente det både forelå gjentakelsesfare og bevisforspillelsesfare.

 

Tingretten fant at det var skjellig grunn til mistanke også for det nye forholdet i siktelsen. Tingretten konkluderte likevel med at A måtte løslates da videre varetektsfengsling ville være uforholdsmessig.

 

Politiadvokaten påanket løslatelsen og tingretten gav anken oppsettende virkning.  Lagmannsretten fant også at det forelå skjellig grunn til mistanke for det nye forholdet som var tatt med i siktelsen, men fant også at videre fengsling av A frem til berammet hovedforhandling ville være uforholdsmessig. A ble deretter løslatt mot meldeplikt.   

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at politiadvokaten ikke hadde hatt hjemmel i straffeprosessloven § 382, 1. ledd for å holde A i varetekt etter at han var besluttet løslatt av lagmannsretten. Det var ikke tilstrekkelig at politiadvokaten hadde begjært oppsettende virkning og at begjæringen hadde blitt levert til lagmannsretten før kontortidens slutt. Politiadvokaten skulle ha løslatt A og det var brudd på en tjenesteplikt ikke å gjøre det.

 

Det var imidlertid bevismessig tvil på om forholdet var tilstrekkelig grovt til at det kunne belegges med straff. Politiadvokaten hadde trodd at det var grunnlag for å holde A i varetekt og det var ikke en grov uaktsom opptreden å ha misforstått en noe uklar straffeprosessuell bestemmelse.

 

Spesialenheten vurderte deretter lovlighetene av den etterfølgende pågripelsen av A. Spesialenheten kom her til at det ikke var skjedd noe som nådde opp til terskelen for straffbarhet. Det ble vist til at politiadvokaten hadde kompetanse til å pågripe A og at politiet mente A kunne mistenkes for å ha begått ett nytt forhold. A ble dessuten fremstilt for retten for fengsling, og tingretten og lagmannsretten fant at det var skjellig grunn til mistanke for det nye forholdet. 

 

Vedtak:

Saken ble henlagt etter bevisets stilling

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Uke 27-30

Sak 227/19-123, 05.07.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED AVHØR ETC.

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A og B anmeldte flere ansatte i politiet for deres håndtering av sak der A var mistenkt for vold mot A og Bs datter. Blant annet ble både A og B ilagt besøksforbud mot datteren, som ble plassert i beredskapshjem. A og B anførte blant annet at det var skrevet uriktige opplysninger i rapporter, at de ikke hadde blitt gitt tid til å lese igjennom avhørene, at det uriktig var gitt besøksforbud og at politiet hadde ødelagt mobiltelefon(er). A og B var også kritiske til barneverntjenesten og deres kontakt med politiet.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner i Vest politidistrikt hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med de forhold som er beskrevet i anmeldelsen.

 

Spesialenheten har ikke mandat til å omgjøre påtaleavgjørelser fattet av politiet eller til å endre rettslige avgjørelser. A og B har fått oppnevnt forsvarere som kan fremme deres synspunkter og begjæringer under etterforskingen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 478/-123, 01.07.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Tre personer anmeldte en tjenesteperson (A) for å ha tatt kvelertak på en gutt. Det fremgikk av anmeldelsen at gutten ønsket å være anonym.

 

Åsted: Offentlig sted helg om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la gutten i bakken

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at gutten tok tak i skrittet til A, som patruljerte på et område med mange mennesker. Da A tok tak i gutten forsøkte han å vri seg løs, og A la gutten i bakken ved å benytte et innøvd politigrep. Grepet ble løsnet så snart gutten lå i bakken.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist at A hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 856/18-123, 08.07.2019

 

ANMELDELSE AV MANGLENDE OBJEKTIVITET, FALSK FORKLARING MV.

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for bruk av utradisjonelle etterforskingsmetoder, sletting av trafikkdata og falsk forklaring for domstolene. Han anmeldte også en statsadvokat for å ha dekket over ulovlig politiprovokasjon ved å ha avvist As klage over dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten bemerket at As anmeldelse hadde karakter av å være en klage på sentrale personer i en sak som endte med en rettskraftig domfellelse. Forholdene som ble gjort gjeldende i anmeldelsen var vurdert under sakens rettslige behandling, uten at det ble funnet grunnlag for ulovlig politiprovokasjon eller sletting av bevis.

 

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet og/eller påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart.  Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 290/19-123, 08.07.2019

 

ANMELDELSE AV NAMSFOGDEN

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsfogden for ikke å ha svart på hans henvendelse vedrørende klage på trekk i pensjonen.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det gikk frem av namssaken at A 31. januar 2019 mente at trekk i pensjonen måtte stanses. Ved brev 4. februar 2019 viste namsmannen til klagen og ba om dokumentasjon på inntekter og utgifter.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 636/18-123, 12.07.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA SENDT BEKYMRINGSMELDING MED URIKTIG INNHOLD

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha sendt bekymringsmelding om henne til barneverntjenesten. Ifølge A hadde hendelsen som B hadde beskrevet, ikke skjedd. A mistenkte at B hadde sendt bekymringsmeldingen for å skade hennes mulighet for å ha omsorgen for barna. A var tidligere gift med X. X og B er i samme trossamfunn.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens avhør og innhenting av dokumenter/opplysninger fra politiet avdekket ikke opplysninger som kunne bekrefte at A hadde vært involvert i en hendelse som beskrevet i bekymringsmeldingen. Det var heller ingen opplysninger som avkrefter Bs beskrivelse. Samtidig påpekte Spesialenheten at det var forhold ved datoer og endring av disse i ettertid som det var grunn til å stille spørsmål ved. Særlig siden B var vag eller ikke husket noe om dette.

 

Påstanden om hendelsen sto "ord mot ord", og etterforskingen kunne ikke i tilstrekkelig grad klarlegge om B hadde inngitt bekymringsmelding om A med bevisst uriktig innhold eller ikke.

 

Spesialenheten mente det var forhold i relasjonen med A og X, som tilsa at det var «andre særegne forhold» som var egnet til å svekke tilliten til Bs upartiskhet, og at B var inhabil til å inngi bekymringsmeldingen. Det ble imidlertid ikke funnet bevist utover rimelig tvil at B hadde begått en grov tjenestefeil. 

 

Når det gjaldt Bs søk på A i politiets registre, forklarte B at han hadde søkt fordi han hadde hatt et tjenestemessig behov. Med bakgrunn i Bs stilling fant Spesialenheten det ikke bevist utover rimelig tvil at søkene ikke hadde vært tjenestemessig begrunnet.

 

Fordi etterforskingen ikke med særlig styrke taler mot at B hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar, ble saken henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet.

 

 

 

Sak 229/19-123, 12.07.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENSTEFEIL VED KRENKELSE AV EMK

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for krenkelse av privatlivets fred og for overtredelser av EMK.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke holdepunkter for at pågripelse og ransaking manglet rettslig grunnlag, eller at politiets maktbruk var unødvendig og uforsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 336/19-123, 12.07.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENETEFEIL I SAK OM TILBAKEKALL AV FØRERETT

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte B i forvaltningsseksjonen, for tjenestefeil i forbindelse med at As førerett ble tilbakekalt.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A fikk pålegg om å gjennomgå helseundersøkelse hos sin fastlege innen 3 uker, for utfylling av helseattest for førerett. Formålet var å klarlegge om A oppfyller helsekravene, samt innehar de kjøreferdighetene som hensynet til trafikksikkerheten krever, jf. vegtrafikkloven § 34 første ledd. Pålegget var nærmere begrunnet. Brevet er undertegnet av B. Ved vedtak i april 2019 ble As førerett tilbakekalt. Det er i vedtaket vist til at politiet ikke hadde mottatt de etterspurte opplysningene. Det er i vedtaket gitt opplysninger om hjemmel, begrunnelse og klageadgang.

 

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 7/19-123, 12.07.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA GITT FALSK INFORMASJON UNDER AVHØR

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at han fikk misvisende informasjon under avhør, og av den grunn forklarte seg feil. Dette skjedd en gang mellom 2001 og 2004.

 

Spesialenhetens vurdering:

Opplysningene i anmeldelsen ga ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. A har heller ikke bidratt til å opplyse anmeldelsen nærmere.

 

For øvrig vil det anmeldte forholdet, som anses å kunne vurderes etter straffeloven (1902) § 325 om grov uforstand i tjenesten, være foreldet, jf. straffeloven (1902) §§ 66 og 67.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 325 om grov uforstand i tjenesten

 

 

 

Sak 331/19-123, 12.07.2019

 

ANMELDELSE KNYTTET TIL TRAFIKKONTROLL OG STANS

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politipatrulje som stanset ham i bil. Politiet sa at han ikke hadde gyldig førerkort, noe som er feil. Han måtte parkere bilen der han ble stanset, og hans far måtte hente bilen senere.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Ifølge politiets dokumenter ga politiet signal til A om at han skulle stanse. Han økte i stedet hastigheten og stakk fra politiet. Etter kort tid tok politiet A igjen fordi han hadde stoppet bilen. Han ble bedt om å vise førerkort, og hentet da fram et A4-ark med utskrift formentlig fra førerkortregisteret. Papiret var ikke datert og det var heller ikke noe bildet på arket. Søk i førerkortregisteret viste at førerkortet var inndratt. A ble gjort kjent med dette, at han ville bli anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og for å ha stukket av fra kontroll. A ble kjørt hjem. Bilen ble stående igjen der A hadde stanset. A ga tydelig uttrykk for sin misnøye med politiets inngripen og at politiet burde ha viktigere ting å holde på med.

 

Politiet kan stanse førere av kjøretøy for kontroll og føreren plikter å stanse.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 638/18-123, 12.07.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en lensmann for å ha gitt informasjon fra en straffesak til moren til vennen hans.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at lensmannen hadde opptrådt straffbart. Det ble særlig lagt vekt på at moren benektet at hun hadde mottatt taushetsbelagt informasjon fra lensmannen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 260/19-123, 12.07.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for å ha strafforfulgt ham i en voldssak selv om A opplyst at han handlet i nødverge.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiadvokaten hadde opptrådt straffbart. A hadde slått i en annen i ansiktet og vedkommende hadde anmeldt forholdet. Det ble opprettet straffesak og politiadvokaten hadde siktet A i saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 279/19-123, 12.07.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for at de hadde plassert et brev på en slik måte i konvolutten at teksten om at han skulle registreres i DNA-registret helt eller delvis fremkom i «adressevinduet» på konvolutten.

 

Vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at noen forsettlig eller grovt uaktsomt hadde lagt brevet i konvolutten slik at del av overskriften ble synlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 242/19-123, 12.07.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for at de hadde bortvist ektefellen, som er utenlandsk statsborger, og som var på besøk hos ham med deres felles barn. Hun var gravid i 5 måned og aborterte etter at hun ankom hjemlandet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning det ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 103/19-123, 23.07.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å FORFØLGE STRAFFBART FORHOLD

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

En organisasjon ved leder A, anmeldte ansatte i politiet for at de ikke hadde opprettet anmeldelse og forfulgt straffbare forhold som var beskrevet av en privatperson på hans Facebook-side.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet opplysninger fra politiet om hvilken kontakt politiet hadde hatt med personen. Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 676/18-123, 24.07.2019

 

ANMELDELSE AV BORTVISNING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet meldte om at en patrulje hadde bortvist en person (A) fra Bergen sentrum grunnet ordensforstyrrelse i beruset tilstand. A hadde blitt kjørt til en busstopp for selv å ta seg videre. Da A etter å ha kjørt buss, for deretter å forsøke å krysse en firefelts motorvei, ble han påkjørt og døde.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Patruljen hadde observert og vurdert A i ca. 15-20 minutter før han ble hensatt på busstoppen. Det var ikke konkrete holdepunkter for at de hadde foretatt en klar feilvurdering av A. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 25-26

Sak 64/19-123, 18.06.2019

 

ANMELDELSE AV ANSATTE I POLITIET FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tre ansatte i politiet for at de hadde anmeldt og behandlet en straffesak mot samboeren for mishandling i nære relasjoner.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Samboeren var i tingretten dømt til 10 måneder fengsel. Hans anke var av lagmannsretten nektet fremmet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 616/18-123, 18.06.2019

 

ANMELDELSE AV UAKTSOM KJØRING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A meldte til politidistriktet om utrykningskjøring han opplevde som uforsvarlig og farlig. A opplyste at han kjørte i en tunnel. Veibanen besto av to kjørefelt i As kjøreretning og ett kjørefelt i motsatt kjøreretning. A kjørte i venstre kjørefelt. Da han skulle inn i en venstresving kom en politibil i høy hastighet mot ham i hans kjørefelt. Politibilen var under utrykning. På dette tidspunktet befant det seg også en bil i høyre kjørefelt og en bil i motgående felt. Som følge av politibilens kjøring var det fire biler i bredden på en trefelts vei.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at vilkårene for utrykningskjøring var til stede. Patruljen ble tilkalt til et oppdrag der det var meldt om at det var truet med drap og det var kastet steiner. Utrykningskjøring fremsto som nødvendig, blant annet for å avverge eller begrense skade på person eller betydelige materielle verdier. Politiet kunne derfor lovlig fravike trafikkreglene for raskest mulig å ta seg fram til det aktuelle gjerningsstedet.

 

Spesialenheten la ved vurderingen vekt på opplysninger fra polititjenestepersonene som var i utrykningskjøretøyet om at forbikjøringen var gjennomført før de møtte biler i motsatt kjøreretning, og at de opplevde at kjøreatferden var forsvarlig. Det ble videre lagt vekt på at sikten fremover var på flere hundre meter da forbikjøringen ble gjennomført uten at det da var biler i motgående kjørefelt. Spesialenheten anså det ikke bevist at utover rimelig tvil at det var opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3, jf. § 31 første ledd

 

 

 

Sak 219/19-123, 18.06.2019

 

ANMELDELSE AV VEGTRAFIKKUHELL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten fikk melding fra politidistriktet om vegtrafikkuhell med materielle skader. En politimotorsykkel under utrykning hadde, i en tunnel med to kjørefelt i hver retning, kjørt mellom kjørefeltene. Føreren av en sivil bil, som lå i venstre kjørefelt foran motorsykkelen, la seg over i høyre kjørefelt og det oppsto sammenstøt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten etterforsket både tjenestepersonen som førte motorsykkelen (A) og fører av den sivile bilen (B).

 

Spesialenheten la til grunn at A benyttet både blålys og sirener da han kjørte gjennom tunnelen, og at han kjørte mellom de to kjørefeltene, slik at bilistene i høyre felt trakk lenger ut mot høyre og bilistene i venstre felt trakk lenger ut mot venstre. Ut fra trafikkbildet under utrykningskjøringen måtte kjøreadferden til B ha fremstått som upåregnelig for A. Spesialenheten mente derfor at A ikke hadde overtrådt aktsomhetsnormen i vegtrafikkloven § 3, og saken ble for ham henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

B så at motorsykkelen A førte kom kjørende bak ham, og det måtte legges til grunn at B kjørte over i høyre kjørefelt for å gi fri bane for A. En vitneforklaring om at det var klar bane for A på midtstripen etter at B hadde kjørt over i høyre kjørefelt, og at sammenstøtet kunne vært unngått dersom A ikke hadde svingt til høyre, medførte at Spesialenheten var noe i tvil om B har opptrådt tilstrekkelig aktsomt. Saken ble for B henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3, jf. § 31 første ledd.

 

 

 

Sak 709/18-123, 24.06.2019

 

ANMELDELSE AV NAMSMANNEN FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for «feilaktig nektelse av fremstilling av sak på bakgrunn av falske påstander».

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at namsmannen hadde opptrådt straffbart. Namsmannen hadde besvart henvendelser fra A og blant annet sendt saken til tingretten for avgjørelse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 24

Ingen publiserte vedtak i uke 24.

 

Uke 23

Sak 549/18-123, 04.06.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE OG TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt slik makt mot ham at han fikk brist i et ribben. A mente også at han ble satt på glattcellen på en brutal måte, og fikk ikke mat, lufting eller nødvendig legehjelp.

 

Åsted: Offentlig sted om natten og i arresten

 

Oppdrag: Orden og pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet førte A med makt ut i cellebilen og at han ble lagt i gulvet i arresten.

 

Skader: Bruddskade

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet reiste til As adresse etter melding fra et familiemedlem om at han var beruset og utagerende. Patruljen forsøkte å avklare hendelsen ved samtale med familiemedlemmene. A etterkom ikke pålegg om å holde seg rolig og la politiet utføre arbeidsoppgavene på stedet. Han ble til slutt ført ut i cellebilen med makt. A var beruset og kom med skjellsord mot tjenestepersonen. A mente at han ble dyttet inn i cellebilen. Tjenestepersonen avviste dette, og forklarte at han måtte trekke A inn i bilen mens A satt på bilgulvet. A ble i arresten lagt i gulvet fordi han opptrådte slik at tjenestepersonen oppfattet at han ville gå til angrep. Det var uklart når eller hvordan A fikk brist i ribbenet. Det gikk frem av sakens opplysning at han og et familiemedlem hadde en fysisk konfrontasjon før politiet ankom. A mente at han fikk bristet i forbindelse med at han ble dyttet inn i cellebilen. Tjenestepersonen avviste at han dyttet A. Det var også mulig at A kunne ha fått bristet da han landet på gulvet i cellen i forbindelse med nedleggelsen av ham der.

 

Spesialenheten mente at bruken av makt mot A var innenfor det som var nødvendig og forsvarlig i situasjonen, og foranlediget av As egen opptreden.

 

Det var nedtegnet i oppdragsloggen at A fikk mat, medisiner, ble fremstilt for lege, hadde samtaler med advokat og advokat til stede under avhør.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 217 om kroppskrenkelse

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 858/19-123, 04.06.2019

 

ANMELDELSE AV

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha oppsøkt ham på bopel.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. As samboer hadde kontaktet politiet og opplyste at A var beruset og opptrådte truende mot henne. Hun ønsket at politiet kom og hjalp henne med å forlate leiligheten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 844/18-123, 04.06.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for å ha henlagt As anmeldelse. A påklaget henleggelsen og den ble opprettholdt av statsadvokaten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 10/19-123, 04.06.2019

 

ANMELDELSE AV NAMSMANNEN FOR FEIL SAKSBEHANDLING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for ikke å ha fulgt tvangsfullbyrdelseslovens regler.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke konkrete og objektive opplysninger i saken som sannsynliggjorde at namsmannen hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 252/19-123, 05.06.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG FRIHETSBERØVELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å bruke et uriktig grunnlag i siktelsen for å få varetektsfengslet ham. A var siktet for grov narkotikaforbrytelse m.m. Et beslaglagt våpen som ved fengslingen av A var ansett som en maskinpistol var senere undersøkt og det var klarlagt at våpenet var en kopi, en replica, som fungerte som softgun.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Saksforholdet var vurdert av tingretten som hadde funnet at vilkårene for å varetektsfengsle A var til stede. A hadde hatt forsvarer.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 916/18-123, 05.06.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TJENESTEPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for tjenesteforsømmelse i forbindelse med behandling av besøksforbud.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Besøksforbudet ble ikke oversendt til tingretten for prøving slik straffeprosessloven § 222a foreskriver. Oversittelse av fristen innebærer en tjenestefeil. Tjenestefeilen ble i saken ikke vurdert som grov. I alle tilfeller ville en eventuell overtredelse av straffeloven § 172 være foreldet. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som foreldet.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 300/19-123, 05.06.2019

 

ANMELDELSE AV FORLIKSRÅDETS MEDLEMMER

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte forliksrådets medlemmer i forbindelse med beslutning om å avvise en sak A hadde innklaget.

 

Spesialenhetens vurdering:

Forliksrådets medlemmer er ikke ansatt i politiet. Det faller utenfor Spesialenhetens mandat å behandle anmeldelsen mot forliksrådets medlemmer.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken avvises.

 

 

 

Sak 100/19-123, 05.06.2019

 

ANMELDELSE AV MAKTMISBRUK

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at de hadde kastet ham i bakken, satt på håndjern, og kastet ham i en ventende ambulanse.

 

Åsted: Offentlig sted helg hverdag om dagen

 

Oppdrag: Bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. En lege hadde anmodet politiet om bistand med en beruset pasient som var besluttet tvangsinnlagt. Legen tilkalte også en ambulanse. Det var ikke holdepunkter for at det hadde vært brukt omfattende makt for å gjennomføre tjenesteoppdraget.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 204/19-123, 06.06.2019

 

MELDING OM MULIG ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A meldte om at hun og andre ansatte hadde observert at politiet brukte uforholdsmessig mye makt mot en person.

 

Åsted: Offentlig sted på dagtid

 

Oppdrag: Bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Det var i politiets rapport redegjort utførlig for oppdraget og hvorfor det var blitt brukt makt.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiloven hjemler bruk av forsvarlig makt i den grad det er nødvendig for å få gjennomført et tjenesteoppdrag. Det var ikke holdepunkter for at politiets maktbruk var unødvendig og uforsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 141/19-123, 06.06.2019

 

ANMELDELSE FOR URIKTIG VEDTAK OM TAP AV FØRERRETTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte i februar 2019 en saksbehandler for å ha tilbakekalt hans førerrett.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. A hadde selv opplyst til politiet i en straffesak at han i snitt drakk en flaske vin om dagen. Det er meget strenge vilkår for å ha førerrett i Norge og regelverket bestemmer at det skal skje en løpende vurdering om disse vilkårene er tilstede. A var i mars 2019 gitt adgang til på ny å erverve førerkort.

 

Spesialenhetens avgjørelse:  

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 519/18-123, 06.06.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å BESVARE HENVENDELSER

 

Politidistrikt:

Riksadvokatembetet

 

Anmeldelse:

A anmeldte riksadvokaten for ikke å besvare hans henvendelser.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten bemerket på generelt grunnlag at publikum må kunne forvente å få svar på henvendelser. Spesialenheten fant imidlertid ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, da det ikke var sannsynlig at riksadvokaten personlig eller embetet hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 619/18-123, 07.06.2019

 

ANMELDELSE FOR MAKTMISBRUK VED BLODPRØVETAKING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt makt mot ham i forbindelse med at han var på legevakten for å ta blodprøve. A opplyste at politiet hadde stukket en finger i øyet hans og satt et kne mot hodet hans for å få ham til å samarbeide om blodprøvetakingen.  

 

Åsted: Offentlig sted, helg, om natten

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet holdt A slik at sykepleieren på legevakten kunne ta blodprøve.

 

Skader: Sår

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var mistanke om at A hadde solgt narkotika på et utested og at han også var påvirket. Han ble anmodet om frivillig å avgi urinprøve, men nektet. Påtalemyndigheten besluttet at A måtte tas med til legevakten for å ta blodprøve. A nektet å samarbeide, og tre polititjenestepersoner holdt ham mens blodprøven ble tatt. I den forbindelse kom den ene polititjenestepersonen borti As øye med sin finger. Med bakgrunn i forklaringene fra politiet og sykepleieren var det ikke bevismessige holdepunkter for at polititjenestepersonene stakk fingeren sin med vilje inn i As øye. For øvrig var det ikke holdepunkter for at bruken av makt mot A for å gjennomføre blodprøven gikk lenger enn det som var nødvendig og forsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 145/19-123, 07.06.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV HÅNDJERN I ANDRES PÅSYN

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha satt på ham håndjern i påsyn av andre da han var på legesenteret.  A opplevde dette som ydmykende.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Helsepersonell hadde forsøkt å få A til å forlate legevakten i ca. 1 time og 45 minutter da politiet ankom.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 245/19-123, 07.06.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE FALSKE BEVIS

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt og Hordaland, Song og Fjordane statsadvokatembeter

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet og statsadvokaten for å henlegge hans anmeldelse mot naboen. A mente at henleggelsen bygget på uriktig faktum om at det var konflikt mellom A og naboen fra tidligere, og at statsadvokaten hadde produsert falskt bevis i saken.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere om vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Vest politidistrikt avhørte As nabo før saken ble henlagt. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at politiadvokaten, ved å henlegge anmeldelsen(e) mot naboen, og statsadvokaten ved å opprettholde henleggelsen, hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 800/18-123, 07.06.2019

 

ANMELDELSE AV MAKTBRUK, UTILBØRLIG OPPTREDEN OG ULOVLIG BESLAG

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at hun hadde blitt stoppet i en trafikkontroll og at hun misforstod at mannen som stanset henne var fra politiet. Han var uhøflig og holdt henne fast. Deretter mistet hun førerretten

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens vurdering var at politiet ikke hadde opptrådt straffbart. A hadde ikke stanset selv om dette ble varslet ved bruk av blålys og sirener fra en sivil tjenestebil. Politiet hadde deretter kjørt forbi og fått stanset A.

 

Politimannen sa han var fra politiet og viste tjenestebevis. A slo etter ham og ville kjøre videre. Hun ble stanset i dette, men gjorde stor motstand slik at flere patruljer måtte bistå for å få kontroll på henne.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grov tjenestefeil

 

Uke 22

Sak 805/18-123, 28.05.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for løgn. A anførte at politiadvokaten hadde gitt uriktige opplysninger i begjæring om varetektsfengsling. A anmeldte også en tjenesteperson for ulovlig sabotasje av en server.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var siktet for å fremme andres prostitusjon, og satt en periode varetektsfengslet.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiadvokaten hadde opptrådt straffbart. Anmeldelsen av sabotasje av server var tidligere behandlet av Spesialenheten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 239/19-123, 29.05.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for forhold under avhør der A var avhørt som mistenkt.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Anmeldelsen rettet seg i hovedsak mot mangelfull protokollering fra avhøret og at temaet samvær med barna ble unnlatt behandlet under avhøret.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 839/18-123, 29.05.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson fra brudd på taushetsplikten.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A tok ikke kontakt med Spesialenheten for å utdype anmeldelsen, og det var uklart hvilke taushetsbelagte opplysninger tjenestepersonene skulle ha gitt til As mor, eller om A anførte at det at politiet tok kontakt med moren for å få As kontaktopplysninger i seg selv var brudd på taushetsplikten.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 803/18-123, 29.05.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for å ha ilagt A besøksforbud mot sønnen. A mente det ikke var grunnlag for besøksforbudet og viste blant annet til at besøksforbudet ikke ble opprettholdt av retten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at rettens avgjørelse om ikke å opprettholde besøksforbudet, ikke medfører at påtalemyndighetens vurderinger var straffbare. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil        

 

 

 

Sak 132/19-123, 29.05.2019

 

ANMELDELSE AV MANGELFULL BEHANDLING AV STRAFFESAK

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte det forhold at hans anmeldelse av bobestyreren i en straffesak ikke hadde blitt etterforsket og påtalt, men henlagt. A hadde klaget henleggelsen til statsadvokaten, men han hadde opprettholdt avgjørelsen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at ansatte i politiet eller påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart. Spørsmålet om en anmeldelse skal etterforskes eller ikke beror på en skjønnsmessig avgjørelse hvor det er flere forhold som skal vurderes. Det var ikke holdepunkter for at det skjønn som var utøvd var så mangelfullt at det var opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 21

Sak 45/19-123, 21.05.2019

 

ANMELDELSE FOR DÅRLIG OPPFØRSEL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A meldte om at tjenesteperson B hadde oppført seg dårlig i forbindelse med at politiet bisto der en person hadde blitt utagerende. Ifølge A ble B irritert på A. B skjelte ham ut og dyttet A bakover.

 

Spesialenhetens vurdering:

A opplyste til Spesialenheten at han ikke ønsket å anmelde B, men at B skulle få beskjed om at slik oppførsel ikke er akseptabel.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det ble i vurderingen av ikke å iverksette etterforsking også sett hen til As opplysning om at det ikke var hans ønske å anmelde B.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 289/18-123, 21.05.2019

 

ANMELDELSE FOR URETTMESSIG RANSAKING OG FORFØLGELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha ransaket ham i hans hjem og for urettmessig forfølgelse ved å pågripe ham og sette ham på glattcelle. A opplyste at politiet hadde tatt beslag i elektronisk utstyr.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble innsatt i varetekt siktet for identitetskrenkelse. Politiet tok beslag i elektronisk utstyr. Spørsmål om opprettholdelse av beslag ble prøvet i tingretten, som opprettholdt beslaget. Politiet hadde senere forsøkt å komme i kontakt med A for å utlevere beslag.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil       

 

 

 

Sak 237/19-123, 21.05.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A har opplyst at hun i over ni år har forsøkt å anmelde X for å ha utsatt deres felles datter for voldtekter. X har via barneverntjenesten og rettsaker fått omsorgen for datteren. A oppfatter dette som et komplott mot henne fra politiet og barneverntjenesten. Hun mener politiet ikke har tatt hennes henvendelser på alvor. Hun ønsker også å klage på at politiet flere ganger har møtt uniformert på hennes adresse i forbindelse med forkynnelser, i stedet for å kontakte henne på telefon.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet har registrert As anmeldelser for voldtekt. Det ble også opprettet setteverge for As datter for å ivareta hennes interesser. Saken ble henlagt i mars 2018. Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart ved håndteringen av saken, eller ved å være uniformert i sammenheng med forkynnelser.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 20

Ingen publiserte vedtak i uke 20.

 

Uke 19

Sak 655/18-123, 06.05.2019

 

ANMELDELSE AV SØK I POLITIETS REGISTRE

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet meldte om at en ansatt hadde åpnet en straffesak uten at vedkommende syntes å ha hatt tjenstlig grunn til dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at den ansatte hadde opptrådt straffbart. Tjenestepersonen hadde søkt på saken for å se om den omhandlet samme person/kjøretøy som hun selv hadde observert at foretok ulovlig opptreden ved en tidligere anledning.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 877/18-123, 07.05.2018

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR Å HA SLETTET ELEKTRONISKE KONTO

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha slettet hans facebook- og hotmailkonto.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. A var pågrepet og fengslet i Thailand, og han var ikke registrert med straffesaker i Norge.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 20/19-123, 07.05.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR FLERE BRUDD PÅ TJENESTEPLIKT

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte flere polititjenestepersoner for å ha begått flere straffbare forhold i 2017. De hadde nektet ham å anmelde noen vektere, men tatt imot falske anmeldelser mot ham fra flere butikker. Politiet hadde også ødelagt mobiltelefonen hans, og unnlatt å hjelpe ham med å få kontakt med forloveden.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten har i telefonkontakt med A rett forut for løslatelse fra soning i februar 2019, og det ble avtalt at han etter løslatelsen skulle avgi forklaring for å utdype de anmeldte forholdene. Avtalen er ikke fulgt opp fra As side.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 757/18-123, 07.05.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR FEIL I FORELEGG

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte på vegne av sin umyndige sønn ansatte i politiet for å ha begått feil i straffesaken mot sønnen. I forelegget til sønnen var det blant annet angitt at kjøringen hadde skjedd på en gangveg, til tross for at kjøringen hadde skjedd på en kommunal veg.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke konkrete holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at politiet hadde opptrådt straffbart. Det i anmeldelsen beskrevne forhold kunne kritiseres, men representerte ikke et grovt brudd på en tjenesteplikt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil       

 

 

 

Sak 814/18-123, 07.05.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for å bruke lang tid på saksbehandling av straffesaker mot ham, og ulovlig ransaking. A viste til at tre straffesaker først ble henlagt etter ett år. Politiet hadde også ransaket hans bil uten beslutning om ransaking. Det var kun besluttet utvendig avstryk av bilen for å sikre DNA.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at det var truffet beslutning om utvendig avstryk på bilen, og at dette også ble gjort. Det var også truffet beslutning om ransaking og beslag av bilen, og bilen ble tatt i beslag.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 863/18-123, 08.05.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR ULOVLIG MAKTBRUK

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha kastet ham i bakken slik at han slo hodet i brosteinen.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke konkrete og objektive holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. A var beruset og ble pågrepet utenfor et utested. I tingrettens dom mot A for å ha hindret politiets arbeid, fremgikk det at politiet ikke hadde brukt ulovlig makt mot ham. Legejournalen for A viste også at traumet mot hodet ikke var alvorlig.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 496/18-123, 10.05.2019

ETTERFORSKING AV ANSATTE VED VEST POLITIDISRTIKT FOR MULIG TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet informerte Spesialenheten om at A hadde hoppet fra en veranda etter at de hadde tatt seg inn i leiligheten hans. Høyden tilsvarte fallet fra 4. etg, og A døde som følge av omfattende knusningsskader. Politiet hadde rykket ut til stedet grunnet flere meldinger om at A var truende, påvirket og mishandlet en hund.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det var to patruljer på stedet og to tjenestepersoner ventet utenfor fordi A nektet å åpne. De observerte at A kom ut verandaen og at han hadde en kniv i det ene hånden, som han fektet med. A hoppet uten forvarsel over rekkverket og i bakken.

 

Det ble forsøkt med gjenoppliving, også av ambulansearbeidere, som ankom stedet.

 

Flere sivile personer hadde vært vitne til hendelsen og forklarte seg om det som hadde skjedd.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 18

Sak 736/18-123, 20.04.2019

 

TILSTÅELSESDOM - KJØRING I PÅVIRKET TILSTAND

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten mottok melding fra politidistriktet om mistanke om at en polititjenesteperson (A) hadde ført motorvogn i beruset tilstand. A hadde kjørte bil fra sitt hjem til arbeidsplassen med en promille på minst 1,07. Kort tid etter dette kjørte A fra arbeidsplassen og mot sitt hjem, før han snudde å kjørte tilbake til arbeidsplassen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det var bevist utover rimelig tvil at A hadde kjørt bil mens han var påvirket av alkohol. A tilsto forholdet, og saken ble sendt til Sunnhordland tingrett for avgjørelse som tilståelsesdom.

 

Tingretten la til grunn As forklaring. A ble ilagt betinget fengsel på 24 dager, 55 000 kr i bot og tap av føreretten i 20 måneder.

 

Avgjørelse: 

Betinget fengsel i 24 dager, 55 000 kr i bot og tap av føreretten i 20 måneder.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. annet ledd bokstav b, jf. fjerde ledd, jf. § 22 første ledd

 Sak 799/18-123, 03.05.2019

 

ANMELDELSE AV EN POLITIADVOKAT FOR ULOVLIG UNDERHÅNDSKONTAKT

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for å ha hatt ulovlig kontakt med en part i en straffesak og med dommeren.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynliggjort at det hadde skjedd en straffbar handling. A hadde blant annet fremlagt et brev som politiadvokaten hadde skrevet, men det var intet i dette som tilsa at det hadde skjedd noe straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 860/18-123, 03.05.2019

 

OVERSENDELSE AV SAK OM MULIG UØNSKET ADFERD

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak om mulig uønsket adferd fra tjenesteperson As side i meldingsutveksling med B, som var vitne i en straffesak.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk meldingsutvekslingen mellom A og B. Det var ikke sannsynlig at A hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar. Spesialenheten la til grunn at forholdet ville bli eller er blitt fulgt opp i personalsporet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 147/19-123, 03.05.2019

 

ANMELDELSE FOR PERSONFORFØLGELSE M.M.

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å drive skjult etterforsking mot ham i samarbeid med psykiatrisk sykehus, legevakten og andre. Fordi etterforskingen er skjult, er det vanskelig for ham å bevise påstanden nærmere.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 16-17

Sak 62/19-123, 19.04.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR MANGLENDE INFORMASJON

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet og påtalemyndigheten for ikke å ha blitt underrettet om at han var mistenkt i to straffesaker. Han ble heller ikke avhørt før begge sakene ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet og/eller påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart. En mistenkt person har ingen lovhjemlet rett til å bli underrettet om en anmeldelse mot ham/henne, eller på å bli avhørt i saken før den blir påtaleavgjort.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 48/19-123, 26.04.2019

 

ANMELDELSE FOR MANGELFULL OPPFØLGING OG UFORHOLDSMESSIG BRUK AV ARREST

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for utilstrekkelig oppfølging og medisinering under opphold i arresten. A mente også at bruken av varetekt var uforholdsmessig, og at han ble ilagt et besøksforbud det ikke var grunnlag for.

 

Spesialenhetens vurdering:

Påtalemyndigheten hadde besluttet pågripelse og ransaking hos A fordi han var mistenkt for skadeverk. Senere ble han siktet for gjentatt skadeverk på biler tilhørende hans tidligere arbeidsgiver. A ble ilagt besøksforbud mot arbeidsgiveren og arbeidsstedet. Det var ikke opplysninger i saken som ga holdepunkter for at tjenestepersonenes håndtering av A i arresten kunne medføre straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 


Uke 15

Sak 107/19-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE FOR KRENKENDE OPPFØRSEL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anførte at da hun var i politiavhør samlet det seg tyvetalls politifolk utenfor glassveggen, med høylytt latter. De stanset og så på henne, lukket opp døren for å glo og le.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at tjenestepersoner hadde opptrådt slik som beskrevet i anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 767/18-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA GITT URIKTIGE OPPLYSNINGER, IKKE FÅTT FORSVARER M.M.

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A, som ble siktet i en sedelighetssak, anmeldte politiet for å ha gitt uriktige opplysninger til barnas mor om hva A hadde forklart i politiavhør. A mente også at det var begått en feil der han ikke hadde forsvarer til stede i avhør.

 

Spesialenhetens vurdering:

Gjennomgang av saken viste at A flere ganger ble gjort kjent med retten til forsvarer, og at han uttalte at han ønsket å vente. Politiet oppnevnte forsvarer for A senere samme dag som han ble avhørt første gang. og A var representert med forsvarer under senere avhør.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde gitt uriktige opplysninger fra As forklaring.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 110/19-123, 11.04.2019

 

FORELEGG - UTFORKJØRING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A kjørte patruljebil og spanet etter en stjålet bil og/eller gjerningsmannen bak bilbrukstyveriet. Han var ikke trøtt, men antok selv at han sovnet. Han «våknet» av at bilen traff en murkant på andre siden av veien.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant bevismessige holdepunkter for at A hadde overtrådt aktsomhetsregelen i Vegtrafikkloven § 3. Det ble lagt til grunn at han ikke hadde tilstrekkelig oppmerksomheten på vegbanen foran seg, og at han var så trått at han hadde blundet av.

 

Utforkjøringen skjedde på natten og det var ikke annen trafikk i området. A kjørte sakte og det oppstod mindre skader på politibilen.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

A er ilagt forelegg på 6 000 kr og tap av førerretten i 3 måneder. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

 

 

Sak 837/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL UNDER RANSAKING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for å ha lagt puter og tekstiler inntil en varm ovn under ransaking av sønnens bolig. Det hadde ikke oppstått brann.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at dersom putene ble lagt inntil ovnen av politiet, var dette uskjønnsomt, men neppe straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 14

Sak 697/18-123, 01.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for å ha fabrikkert fotografier og bevis for å kunne anklage ham for brukstyveri av båt. A opplyste at han befant seg i arresten på tidspunktet båten ble stjålet. Han mente politiet hadde manipulert arrestlogger for å underbygge mistanken mot ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremgikk av arrestloggene at A ble løslatt fra arrest før tidspunktet båten ble stjålet, og innsatt i arrest igjen etter dette tidspunktet. Arrestjournalen stemte overens med opplysningene som var registrert i SSP. A erkjente også i avhør med politiet å ha kjørt båten, men ikke å ha stjålet den. Han forklarte at låsen allerede var brutt opp, og at båten var dårlig fortøyd. Han hadde kjørt båten tilbake til byen, og lagt til rett ved politibåten, slik at den skulle bli funnet. Det var en god hensikt bak handlingen.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 495/18-123, 02.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for uriktig anmeldelse av A. A anmeldte også en lensmann (C) for mangelfull ledelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A i lengre tid hadde jobbet med å få gjenopptatt en straffesak der B hadde vært etterforskingsleder. Etter at gjenopptakelsesbegjæringen ble avslått, mente B at A hadde spredt rykter og opptrådt sjikanerende mot ham, og han anmeldte forholdet. Anmeldelsen ble senere henlagt. A sendte en rekke henvendelser til C med spørsmål om bakgrunnen for Bs anmeldelse. C ønsket ikke å kommentere dette nærmere.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at B og C hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 13

Sak 203/18-123, 25.03.2019

SPESIALENHETENS AVGJØRELSE l SAK OM VEST POLITIDISTRIKTS ETTERFORSKING AV OSEN-SAKEN

 

Spesialenheten har besluttet å henlegge sak som ble opprettet etter at en tjenesteperson (A) anmeldte blant annet Vest politidistrikt for feil og mangler ved etterforskingen av den såkalte Osensaken.

 

A hadde også inngitt varsel om de samme forholdene, og varselet var behandlet av varslingsgruppen i politidistriktet.

 

Det ble i anmeldelsen blant annet anført at påtale- og etterforskningsledelsen i saken hadde vært mangelfull, at etterforskningsplan var ufullstendig og at ressurssetting og håndtering av beslag var mangelfull. A gjorde gjeldende at det forelå grov svikt i påtalemessige vurderinger, særlig ved løslatelse av en av de siktede i saken. Det ble også vist til at A ble beordret til å klargjøre saken for henleggelse til tross for at det gjensto en rekke etterforskingsskritt som kunne oppklart saken. A oppfordret også gjentatte ganger til refrysing av teledata han hadde sikret/ uten at dette ble gjort. A viste også til at han ble sittende alene med saken. Ifølge A var den aktuelle saken av en slik art at den skulle prioriteres i henhold til retningslinjer fra Riksadvokaten/ men ble nedprioritert som følge av et større prosjekt i politidistriktet. Spesialenheten mottok også anmeldelse fra fornærmede i saken som i all hovedsak knyttet seg til de samme forhold A gjorde gjeldende.

 

Spesialenheten avhørte A som vitne, og hans varsel og politidistriktets behandling av dette ble gjennomgått. Spesialenheten innhentet kopi av politiets dokumenter i Osen-saken og politidistriktets instrukser om blant annet etterforsking av alvorlige straffesaker.

 

Spesialenhetens undersøkelser viste at det var enighet i politidistriktet om at saken ideelt sett skulle vært etterforsket med mer ressurser. Det fremkom opplysninger om at arbeidsmengden ved seksjonen som etterforsket saken var stor og at ressurssituasjonen var utfordrende/ samt at det også var flere andre og mer alvorlige saker som skulle vært gitt større prioritet.

 

Etter Spesialenhetens vurdering var det ikke sannsynlig at ansatte i Vest politidistrikt som har hatt ansvar for etterforsking eller påtalemessig behandling av Osen-saken har foretatt konkrete vurderinger eller beslutninger i sitt arbeid som innebærer at de grovt har brutt sin tjenesteplikt, jf straffeloven § 171 og § 172. Spørsmålet om en sak/ i lys av politidistriktets generelle oppgavemengde og andre prioriterte gjøremål, har vært gjenstand foren unødvendig og kritikkverdig grad av nedprioritering ville etter Spesialenhetens vurdering i alminnelighet være lite egnet for avklaring i straffesakssporet. Spesialenheten la til grunn at det må foreligge betydelige kritikkverdige forhold ved prioriteringen av saken før det kan være tale om straffansvar.

 

Spesialenheten mente også at de gjennomførte undersøkelsene ikke underbygget at det i vurderinger knyttet til prioriteringen av saken var opptrådt på et vis som kunne lede til en konklusjon om straff, verken for ansatte i Vest politidistrikt eller foretaket.

 

Spesialenheten fant grunn til å vise til etterforskingen av saken ikke er avsluttet.

 

Saken bie henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 766/17-123, 25.03.2019

 

 

SPESIALENHETENS AVGJØRELSE I SAK OM VEST POLITIDISTRIKTS BEHANDLING AV STRAFFESAKER VED SEKSJON FOR ORGANISERT KRIMINALITET

 

Spesialenheten har henlagt sak som ble opprettet etter at en tjenesteperson (A) varslet om manglende eller unnlatt etterforsking av saker ved en gruppe som ligger under seksjon for organisert kriminalitet i Vest politidistrikt. Gruppen har ansvar for etterforsking av menneskehandelsaker/ og hallik- og sexkjøpssaker. A mente at ledelsen hindret tjenestepersoner fra å gripe inn og etterforske grov kriminalitet. Han redegjorde i varselet for flere saksforhold han mente illustrerte dette.

Spesialenheten avhørte tre vitner, blant annet A. Det ble fra politidistriktet innhentet en rekke dokumenter, blant annet dokumenter i de saksforhold A redegjorde for i varselet.

 

Spesialenheten viste blant annet til at straffeforfølgningsplikten begrenses av opportunitetsprinsippet/ som innebærer at påtalemyndigheten har en viss skjønnsmessig adgang til å unnlate å igangsette straffeforfølgning selv om de rettslige og faktiske betingelser for forfølgning er tilstede. Det ble også vist til kravet i straffeprosessloven til objektivitet i etterforskingen og at det er påtalemyndigheten som har ansvaret for etterforskingen.

 

Spesialenheten anså det ikke bevist at det ble begått tjenestefeil i forbindelse med de vurderinger og avgjørelser som ble tatt i saksforholdene A nevnte i varselet, og at verken tjenestepersoner eller Vest politidistrikt som foretak hadde opptrådt straffbart. Avgjørelsene som ble tatt i sakene var blant annet begrunnet i prioriteringer/ behov for å styrke mistankegrunnlag og behov for koordinering med annet tjenestested. De aller fleste sakene ble også etterforsket/ dog ikke i det tempoet og på den måten A ønsket.

 

Spesialenheten fant også grunn til å bemerke at det av Riksadvokatens avgjørelse 17. oktober 2017 i sak 10965887, som gjaldt klage over Spesialenhetens vedtak i det såkalte narkotikavarselet fra Vest politidistrikt, må utledes at det i saker som gjelder politiets prioriteringer og ressursbruk må foreligge betydelige kritikkverdige forhold ved sakens etterforskings- og påtalemessige behandling før det kan bli tale om straffansvar.

 

Saken ble henlagt på saksnivå som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 416/18-123, 27.03.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ikke navngitt tjenesteperson for kroppskrenkelse i forbindelse med at A ble stanset i bil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Sør-Vest politidistrikt har opplyst at det ikke finnes registrering av noen hendelse som A har referert til i anmeldelsen. Det har således ikke lyktes Spesialenheten å finne navnet på tjenestepersonen som A har anmeldt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 637/17-123, 28.03.2019

 

ANMELDELSE AV FORFALSKING AV SIGNATUR

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha forfalsket hans signatur på skjemaet «Tilbaketrekking av søknad om familieinnvandring». Spesialenheten henla først saken, men gjorde ytterligere undersøkelser etter at A fremla rapport fra skriftsakkyndig i Spania om at signaturen på skjemaet ikke var As.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten avhørte som vitne en advokat som var til stede da skjemaet for tilbaketrekking av søknad om familieinnvandring ble signert. Han forklarte at han husker at A signerte skjemaet.

 

Spesialenheten fant på denne bakgrunn ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 185 om forfalsking av dokument

 

Uke 12

Sak 57/19-123, 18.03.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR Å HA BRUTT HJELPEPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for ikke å ha hjulpet ham da han fortalte om at «naboen har fått en koffert som gjør at han kan se alt jeg gjør inne i boligen min».

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. De hadde snakket med A og vurdert at forholdet ikke var av en slik karakter at det tilsa at de måtte iverksette tiltak.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 361/18-123, 18.03.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR IKKE Å GRIPE INN I PÅGÅENDE STRAFFBARE FORHOLD

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A hadde anmeldt sin nabo til politiet for å ha sprayet giftig gass mer enn 100 ganger inn gjennom soveromsvinduet hennes, og opplyst at det skjer om natten mellom kl. 01.00-02.00 og på nytt mellom kl. 05.00 og 06.00. Hun mente også at naboen foretar "mobilstyrt elektronisk tortur" av henne uten at politiet griper inn.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke konkrete opplysninger om dette i anmeldelsen fra A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil      

 

 

 

Sak 586/18-123, 21.03.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for tjenestefeil i forbindelse med fartsmåling. A mente at tjenestepersonene hadde gitt uriktige opplysninger i rapport og i retten. A var i tingretten dømt for fartsovertredelsen og hans anke til lagmannsretten var nektet fremmet. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at tjenestepersonene i rapport og i retten kun hadde gitt opplysninger om sine observasjoner i forbindelse med fartsmålingen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 11

Sak 698/18-123, 12.03.2019

 

ANMELDELSE AV BEDRAGERI OG ØKONOMISK UTROSKAP

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

En fagforening varslet i politiets varslingskanal om mulige straffbare forhold i forbindelse med ansettelsesprosesser i politidistriktet. Fagforeningen viste til at lederstillinger i politidistriktet blir utlyst med krav til utdannelse fra Politihøgskolen, og anførte at dette innebar brudd på kvalifikasjonsprinsippet, ulovlig bruk av stillingskoder med rett til særskilt aldersgrense, bedrageri, økonomisk utroskap og tjenestefeil. Anklagen om straffbare handlinger var særlig rettet mot en person i ledelsen (A). Varselet ble fra POD oversendt til Spesialenheten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke holdepunkter for at ansatte ved Vest politidistrikt hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 371 bokstav a om bedrageri

 

 

 

Sak 234/18-123, 13.03.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte "noen" for å ha dratt ham ut av en buss, og slått og sparket ham. Han visste ikke hvem som sparket og slo, men hadde blitt fortalt av andre at det var politiet. A hadde på sykehuset blitt oppfordret til å anmelde forholdet.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag, på dagtid

 

Oppdrag: Helse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at tjenestepersonene slo A to ganger i ansiktet med knyttet hånd

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

A forklarte at han skulle ta bussen. Han datt, reiste seg og var uskadd. Han gikk inn på bussen. Før han satte seg, ble han dratt bakfra ut av bussen, og sparket og slått slik at han besvimte. Politi og ambulanse kom til stedet, og han ble kjørt til sykehuset. Han ble utskrevet samme dag.

 

Tjenesteperson B og vitne forklarte at det så ut som at A ble påkjørt av bussen, og de tok kontakt med ham. A forsvant inn på bussen, og B gikk etter for å høre om det gikk bra. B legitimerte seg som politi, og A ble med ut av bussen. B ringte etter ambulanse og en politipatrulje.

 

Spesialenheten la til grunn at A forsøkte å gå fra stedet, og at B løp etter for å få ham til å bli til ambulansepersonalet kom. A begynte å slå mot Bs overkropp og hode. B forsøkte å roe A, men han fortsatte å slå. B var redd A skulle slå ham ned. B, som hadde fri og derfor ikke polititaktisk utstyr på seg, slo A to ganger med knyttet neve i ansiktet for å få kontroll på A. Det er opplyst fra B og vitner at A fremsto som desorientert og beruset. 

 

Spesialenheten mente at B handlet i nødverge.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Uke 10

Sak 728/18-123, 08.03.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha gitt taushetsbelagte opplysninger om ham til barneverntjenesten i forbindelse med sak mot As kjæreste og hennes barn.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Med bakgrunn i saksdokumentene som Spesialenheten hadde fått tilgang til, samt ordlyden i barnevernets rapport, forsto Spesialenheten det slik at barneverntjeneste ikke i forbindelse med nåværende undersøkelsessak hadde innhentet opplysninger om A fra politiet, men at barneverntjenesten hadde brukt opplysninger innhentet tidligere. Brevene fra politiet var korte redegjørelser fra oppdragsloggen der A var omtalt. Det var ikke i brevene fra politiet uttalt at A er "en farlig mann".

 

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

Uke 9

Sak 354/18-123, 28.02.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for å ha gitt et inkassobyrå tilgang til hans konto. A viste også til at han ikke hadde fått innkalling til forliksrådsmøte der kravet fra inkassobyrået ble behandlet, og at namsmannen hadde fabrikkert en innkalling i ettertid. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten oppfatter at deler av As anmeldelse knyttet seg til resultatet i forliksrådets dom. Det faller utenfor Spesialenhetens oppgave å overprøve forliksrådets avgjørelser. Dommer avsagt av forliksrådet kan bringes inn for tingretten for overprøving innenfor frister som følger av regelverket.

 

Det ble lagt til grunn at namsmannens forholdt seg til resultatet i forliksrådets dom. De øvrige deler av As anmeldelse knyttet seg til de samme forhold som allerede var avgjort av Spesialenheten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 801/18-123, 01.03.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A oversendte en plastmappe inneholdende en rekke kvitteringer og regninger. Utenpå konvolutten var det skrevet at oversendelsen gjaldt misnøye med at politiet i Bergen ikke i tilstrekkelig grad har etterforsket sak der A har anført å være utsatt for ID-tyveri og svindel. 

 

Spesialenhetens vurdering:

A besvarte ikke Spesialenhetens henvendelse, men skrev senere et brev der hun gjentok at hun ønsket hjelp til å oppklare et ID- tyveri.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Ut fra opplysningene i anmeldelsen var det ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det faller utenfor Spesialenhetens mandat å etterforske selve saken om ID-tyveri. Dette tilligger politiet.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 861/18-123, 01.03.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING OG TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha kommet hjem til hans familie flere ganger for å ransake. A var kritisk til gjennomføringen av ransakingene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Gjennomgang av saksdokumentene ga ikke opplysninger som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart ved å ransake og/eller at det var forhold ved gjennomføringen som var straffbar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 601/17–123, 01.03.2019

 

PÅSTAND OM SØK I POLITIETS REGISTRE OG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet oversendte sak om mulig brudd på taushetsplikt og søk i politiets registre uten tjenestemessig behov. Mistanken mot tjenesteperson A var kommet som følge uttalelser som B kom med i avhør om at A hadde gitt opplysninger til X.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt anmelder B og C. Kripos har bistått med innhenting av søkehistorikk.

 

Spesialenhetens vurdering:

Med bakgrunn i undersøkelser gjort av Kripos, var det ikke bevismessige holdepunkter for at A hadde søkt på X i politiets systemer. Med det som bakgrunn var det heller ikke bevismessige holdepunkter for A hadde utlevert taushetsbelagt informasjon.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

Straffeloven § 209, om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 915/18-123, 01.03.2019

 

ANMELDELSE FOR FALSK FORKLARING

 

Politidistrikt:

Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter

 

Anmeldelse:

A anmeldte statsadvokat B for falsk forklaring til Gjenopptakelseskommisjonen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 8

Sak 637/18-123, 18.02.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

 A og hans foreldre anmeldte en tjenesteperson (B) for å ha latt A kjøre bil til tross for at det forelå mistanke om at A var ruspåvirket og ikke hadde gyldig førerkort. Av anmeldelsen fremgikk at A ble stoppet i promillekontroll. Utåndingsprøve ga negativt resultat. As førerkort var i henhold til politiets registre inndratt, men A hevdet at han hadde dokumentasjon på gyldig førerkort hjemme. A fikk kjøre hjem og politiet fulgte etter. A anførte at B angrep ham etter å de hadde kommet til hans bopel og truet hans foreldre med pågripelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A ikke fant dokumentasjon på førerett hjemme. Under politiets samtale med A på bopel oppsto det mistanke om at han var ruspåvirket. Politiet ønsket å ta med A til politistasjonen for utvidet prøve. Dette nektet A, og han gjorde motstand mot politiet. As foreldre forsøkte også å hindre politiets arbeid, ved blant annet å stille seg i veien for dem. 

 

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på at mistanken om kjøring i ruspåvirket tilstand synes å ha oppstått etter at tjenestepersonene ankom As bopel. Det ble også sett hen til opplysningene om at A nektet å bli med for blodprøvetaking og gjorde motstand da politiet tok tak i ham. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 77/19-123, 18.02.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN M.M.

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A opplyste at hun mistenker at en politimann B har bistått X med sensitiv og taushetsbelagt informasjon om en rekke privatpersoner. A opplyste at hun, kjæresten og flere andre har blitt svindlet av X.

 

Spesialenhetens vurdering:

Personen det foreligger konkrete anførsler mot; X, er ikke ansatt i politiet. Det faller utenfor Spesialenhetens mandat å etterforske X. En anmeldelse av X må rettes til politiet.

 

A ønsket å være anonym, og uten avhør av henne, var grunnlaget for mistanken mot B lite konkret, for eksempel hvilke personer eller saker det skal ha blitt videreformidlet opplysninger om.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 34/19-123, 18.02.2019

 

ANMELDELSE FOR MANGELFULL ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for mangelfull og ikke objektiv etterforsking.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Gjennomgang av sakens dokumenter avdekket ikke forhold som gjorde det sannsynlig at politeit hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil          

 

 

 

Sak 45/19-123, 19.02.2019

 

ANMELDELSE FOR DÅRLIG OPPFØRSEL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A meldte om at tjenesteperson B hadde oppført seg dårlig i forbindelse med at politiet bisto der en person hadde blitt utagerende. I følge A ble B irritert på A. B skjelte ham ut og dyttet A bakover.

 

Spesialenhetens vurdering:

A opplyste til Spesialenheten at han ikke ønsket å anmelde B, men at B skulle få beskjed om at slik oppførsel ikke er akseptabel.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det ble i vurderingen av ikke å iverksette etterforsking også sett hen til As opplysning om at det ikke var hans ønske å anmelde B.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 436/18-123, 20.02.2019

 

ANMELDELSE FOR UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for unødig maktbruk da han natt ute på byen ble pågrepet og satt i drukkenskapsarrest.

 

Åsted: Offentlig sted helg om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og brukte håndjern

 

Skader: sår

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok melding om at A var beruset og utagerende på et utested og var lagt i bakken av vakter på utestedet. A ble av politiet pålagt å forlate stedet. Han etterkom ikke dette. A satte seg til motverge mot politiet. Maktbruken mot ham fremsto som nødvendig og forholdsmessig i situasjonen, og hadde sin bakgrunn i As egen opptreden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 176/18-123, 20.02.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEPERSONER FOR ULOVLIG RANSAKING, ULOVLIG BRUK AV MAKT OG TYVERI AV PENGER.

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha ransaket hos ham ved flere anledninger uten at det var grunnlag for det. Han hadde også hatt kr 80 000 i kontanter hjemme, som var blitt borte i samme tidsrom. Han hadde oppdaget dette noe senere og ventet i 8 måneder med å anmelde forholdet. A opplyste at politiet brukte makt mot ham da han nektet å medvirke til at det ble tatt DNA-prøve av ham. A opplyste at han «til slutt» ble varetektsfengslet i 4 uker.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten finner det ikke sannsynlig at ansatte i politiet har begått en straffbar handling i tjenesten mot A. Det vises til at tvangsmiddelbruken var besluttet av kompetent påtalemyndighet og at nødvendige rapporter var utarbeidet av politiets tjenestepersoner. Politiets bruk av makt for å få gjennomført prøvetaking av DNA var begrunnet i at A motsatte seg prøvetakingen. Det var for øvrig ikke opplysninger i saken om at politiets maktbruk var unødvendig eller uforsvarlig. Det var heller ikke konkrete holdepunkter om at ansatte i politiet hadde stjålet kr 80 000 fra boligen til A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Uke 7

Sak 429/18-123, 15.02.2019

 

MELDING OM MULIG UAKTSOM KJØRING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten fikk melding fra politidistriktet om at det i media var publisert en video som viste to politibiler foreta en forbikjøring under utrykning. Forbikjøringen fant sted ved en bakketopp på en bro. Vedlagt politiets oversendelse fulgte brev fra en ansatt i Statens vegvesen. Vedkommende hadde observert utrykningskjøringen og opplyste at kjøretøyenes hastighet var svært høy.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet kjørte utrykning i forbindelse med en øvelse. Av videoopptaket fremgikk at to politibiler med blålys og sirene foretok en forbikjøring på broen. Da den siste politibilen kom til toppen av broen og var i ferd med å legge seg inn i høyre kjørefelt, så man frontlysene til en bil som kom i motgående kjørefelt.

 

Det var etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at noen av førerne av utrykningskjøretøyene hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på at hendelsen som fremgikk av videoopptaket var filmet på relativt lang avstand, og ikke ga grunnlag for å ta stilling til om politiets utrykningskjøring var forsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3

 

Uke 6

Sak 240/18– 123, 05.02.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for at han i realiteten ble pågrepet, men kun ble gitt status som mistenkt i forbindelse med et avhør. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessig grunnlag for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Straffeprosessloven § 230, 3. ledd gir hjemmel for å innkalle vitner eller mistenkte til å møte på politistasjonen der vedkommende bor eller oppholder seg. Selv om det ikke gjelder noen forklaringsplikt, har man møteplikt.

 

Spesialenheten mente at A korrekt hadde fått status som mistenkt, og at avhentingen av ham til avhør ikke kunne karakteriseres som en pågripelse. Det ble vist til at han ble overtalt til å bli med, og han verken fikk håndjern på eller ble fratatt mobil annet enn under avhøret.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om tjenestefeil

 

Uke 5

Ingen publiserte avgjørelser.

 

Uke 4

Sak 690/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner for tjenestefeil og forsømmelse av hjelpeplikt i forbindelse med pågripelse. A opplyste at han kontaktet politiet etter å ha blitt overfalt og slått av to personer. Da politiet kom til stedet, ble det besluttet at A skulle pågripes for avhør i en sak han var mistenkt i. A ble tatt med til legevakt for en kort undersøkelse og deretter satt i arrest. Dagen etter fikk han sterk hodepine, ble svimmel og besvimte. Det ble konstatert at han hadde hjernerystelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at politiet tok med A til legevakt og at han der ble undersøkt, og at arrestoppholdet var kort.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 851/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR URIKTIG SAKSBEHANDLING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for uriktig saksbehandling knyttet til to krav fra to kreditorer.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har ikke mandat til å overprøve forliksrådets, namsmannens eller namsrettens avgjørelser. Namsmannens avgjørelser og handlemåte kan påklages til tingretten. Dommer avsagt av forliksrådet kan bringes inn for tingretten for overprøving innenfor frister som følger av regelverket.

 

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig namsmannen hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 462/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to polititjenestepersoner for kroppskrenkelse. A opplyste at politiet stanset en kollega av henne, som var mistenkt for å lage bråk på et tog. Ifølge A opplyste hun til politiet at vedkommende var hennes kollega og at han hadde vært sammen med henne hele kvelden. Da A skulle gå inn på toget igjen, ble hun av politiet dratt ut med makt. Hun fikk blåmerker på armen.

 

Åsted: Offentlig sted helg om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet tok A i armene.

 

Skader: Blåmerker

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A forstyrret politiets arbeid da de snakket med As kollega. A ble flere ganger bedt om å gå unna, men etterkom ikke politiets pålegg. A forsøkte også å ta kollegaen bort fra politiet. I strid med politiets pålegg, gikk A inn på toget. Politiet tok da tak i hennes armer for å få henne ut. Spesialenheten mente at maktbruken lå innenfor politiets lovlige adgang til å bruke makt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 845/18-123, 22.01.2019

 

ANMELDELSE FOR URIKTIG SAKSBEHANDLING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for uriktig saksbehandling knyttet til krav fra to kreditorer.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har ikke mandat til å overprøve forliksrådets, namsmannens eller namsrettens avgjørelser. Namsmannens avgjørelser og handlemåte kan påklages til tingretten. Dommer avsagt av forliksrådet kan bringes inn for tingretten for overprøving innenfor frister som følger av regelverket.

 

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig namsmannen hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 3

Sak 363/18-123, 15.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for å ha møtt opp på As bopel og bedt ham om å fjerne en bil A hadde parkert foran naboens garasje. A anførte at tjenestepersonen hadde opptrådt truende og voldelig.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at tjenestepersonen hadde ringt til politiet og fortalt at A hadde parkert bilen for å hindre naboens adkomst til garasjen, og bedt om at bilen ble fjernet. Tjenestepersonen hadde til politiet opplyst at han ikke ringte som politi. As videoopptak fra hendelsen viste at tjenestepersonen gjentatte ganger opplyste at han ikke kom som politi, og han spurte om A ville fjerne bilen. Da A svarte nei, sa tjenestepersonen at bilen ville bli fjernet av tauebil.

Av videoopptaket fremkom ikke noe som underbygget påstandene at tjenestepersonen opptrådte som politi, oppførte seg truende eller var i fysisk kontakt med A og hans familie.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at tjenestepersonen hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 410/18-123, 15.01.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om en hendelse der en tjenesteperson (A) hadde slått og skadet en person (B).

A hadde selv skrevet om hendelsen i anmeldelsen av B. Politidistriktet opplyste at en rekke tjenestepersoner trolig kjente til hendelsen, og at ingen hadde overholdt rapporteringsplikten utover det A hadde beskrevet i anmeldelsen av B.

 

Åsted: Privat eiendom hverdag om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet slo en person i ansiktet

 

Skader: Sår

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A slo B i ansiktet slik at han måtte sy tre sting etter at B hadde slått mot As ansikt, men ikke truffet. A forklarte at slaget kom som en refleks på Bs slag.

 

Spesialenheten viste til dom i Borgarting lagmannsrett (LB-2014-173919), der en polititjenesteperson ble frifunnet for å ha slått en person i hodet. Lagmannsretten kom til at slaget var en reflekshandling og derfor ikke forsettlig. Spesialenheten var etter dette i tvil om det kunne føres tilstrekkelig bevis i retten for As straffeskyld. Det ble vist til at Riksadvokaten har gitt instruks om beviskravet for å utferdige tiltale, der det fremgår at påtalemyndigheten må være overbevist om siktedes straffeskyld og må være av den oppfatning at straffeskylden kan bevises i retten. Dette innebærer at påtalemyndigheten skal legge samme bevisterskel til grunn som den domstolene anvender for å avsi fellende dom, og at det stilles et tilleggskrav til mulighetene for å føre bevis i retten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 272 om grov kroppskrenkelse

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til politimesteren for administrativ vurdering, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd. Politimesteren ble bedt om å vurdere gjennomgang av rutiner for rapportering.

 

 

 

Sak 700/18-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner for trakassering. A opplyste at hans samboer ved flere anledninger var blitt stoppet av politiet mens hun kjørte As bil. A var blitt fratatt førerkortet, og mente politiet trodde at han kjørte bilen. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at politiet etter vegtrafikkloven § 10 har anledning til å stanse førere av kjøretøy for kontroll.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 2

Sak 452/18-123, 08.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en lensmann for trakasserende og uakseptabel oppførsel fra 2010 og frem til i dag. A viste til at han har hatt gående en sivil tvist over mange år, og at lensmannen har tatt parti i saken og unnlatt å behandle anmeldelser fra A knyttet til tvisten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at lensmannen hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at det hadde vært et høyt konfliktnivå i den sivile tvisten og at partene hadde anmeldt hverandre i den forbindelse. Det var ikke holdepunkter for at lensmannen hadde opptrådt straffbart i den forbindelse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 696/18-123, 09.01.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for brudd på Grunnloven og menneskerettigheten for å nekte ansatte i As firma å arbeide. De ansatte er asylsøkere uten oppholds- og arbeidstillatelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet hadde i brev til A redegjort for lovverket og bakgrunnen for at det er gitt arbeidsnekt. Det ble vist til at en utlending som akter å ta arbeid mot eller uten vederlag, eller som vil drive ervervsvirksomhet i Norge, må ha oppholdstillatelse som gir rett til å ta arbeid eller drive ervervsvirksomhet. Slik tillatelse forelå ikke.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 612/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ransaking av boligens As sønn disponerte, og sønnens telefon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser ga ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var grunnlag for både ransakingen og beslaget.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 1

Sak 468/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA VIST RANSAKINGSBESLUTNING M.M.

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha vist ransakingsbeslutning da politiet kom hjem til A og familien sammen med barneverntjenesten. A mente også at politiet og barneverntjenesten opptrådte skremmende og uten respekt. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det forelå rettslig beslutning og akuttvedtak fra barneverntjenesten om at As barn skulle bo hos faren, ikke A. Politiet ble anmodet av barneverntjenesten til å bistå med å hente barnet fordi A ikke samarbeidet. Politiet oppsøkte adressen til et familiemedlem flere ganger fordi det var mistanke om at A og barnet var der. Familiemedlemmet lot politiet gjennomsøke boligen, men ønsker ikke å fortelle hvor barnet var. Flere av familiemedlemmene ble mistenkt for å skjule barnet for å hindre gjennomføringen av vedtaket.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no